Zajímavé...

Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek Páté postní neděle (Jan 8, 1 - 11) nabízí Ježíšův postoj k ženě obviněné z cizoložství.

Nedělní úryvek má tři části.

V první části je představena právní kazuistika - žena přistižená při cizoložství. V druhé části je Kristus, který nejdříve nereaguje a potom odpovídá na neutuchající otázky. Konečně třetí část tvoří dialog Krista se ženou. Ježíšova slova ženě jsou klíčovým poselstvím celého příběhu, ale musíme je přečíst dokonce.

V každém komentáři k Janovu evangeliu se dočteme, že v starověkých rukopisech se tento úryvek nacházel na různých místech. Někdy to bylo až v samotném závěru Janova evangelia, nebo dokonce v Lukášově evangeliu za 21,38. Úryvek představuje vzácnou perlu Ježíšova radostného poselství o Boží záchraně člověka.

Dikce zákona

Mojžíšův zákon v starozákonní knize Deuteronomium nařizoval: "Muže nebo ženu, co spáchali tu ohavnou věc, vyvedeš k branám svého města a ukamenuješ je na smrt. Ten, kdo má zemřít, zahyne na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nikoho ať neusmrcují, když proti němu svědčí pouze jeden svědek. Svědci ať první položí na něj ruce, aby ho zabili, pak ostatní z lidu, a tak odstraníš zlo ze svého středu." (Dt 17, 5 - 7)

Zákon tedy určoval jak postupovat. Nebylo třeba přivést ženu, když chtěli znát Kristův názor. Stačilo se zeptat. Navíc proč nepřivedli i muže? Vždyť i jeho se dotýkal Mojžíšův předpis. V evangelním vyprávění není obžalovanou žena, ale Ježíš Kristus. Prozrazují to slova farizeů a zákoníků určené Ježíšovi: "Co říkáš ty?" (Jan 8, 6) Evangelista Jan k tomu dodává: "Ale to říkali, aby ho pokoušeli a mohli ho obžalovat." (Jan 8, 6) Už svatý Augustin vyjádřil ve své době obavu, že pro lidi malé víry, nebo pro nepřátele víry bude Hospodinovo přijetí hříšnice nepřijatelné, neboť se tím bude podporovat beztrestnost lidí, zvláště žen.

V každé době, i v té dnešní, nechybí snahy přivlastnit si Krista. Jednání Božího Syna interpretujeme tak, aby to omluvilo naši situaci. Jedni, kteří stále chtějí zvedat kameny a druzí, kteří hřích chtějí představit jako ctnost. Navzájem se obviňujeme, že ti "druzí" nepochopili evangelium. Jen jaksi málo usilujeme co nejdůsledněji následovat život a slova Ježíše Krista.

V každém z nás je občas farizeus a zákoník, který chce druhého odsoudit. Bohužel, stává se nám to možná až příliš často. Chci však poukázat na něco jiného, co je z mého pohledu důležitější. Každý jsme hříšníkem. Pán Ježíš přihlížejícím říká: "Kdo z vás je bez hříchu?" A všichni se rozejdou, neboť každého se týká hřích. Hříšníci neřekne: "Nic se nestalo," ale napomíná ji: "Jdi a už nehřeš!"

V dnešní době se stalo módním říkat: "Mám své chyby, nejsem dokonalý". Při těchto slovech někteří řeknou, že jde o upřímného člověka, který má své chyby, ale férově je přizná a nehraje si na "svatého". Zapomíná se však na to, že každého (!) se dotýká výzva činit pokání, zanechat hřích, obrátit se ke Kristu. Vyznání svých hříchů je třeba dělat, avšak ne na prvním místě před médii, ale ve zpovědnici.

Psaní do písku

Už od starověkých komentářů Ježíšovo psaní do písku vyvolávalo zvědavost. Někteří navrhovali, že Boží Syn psal jména a hříchy okolostojících. Další viděli symboliku psaní do písku v tom, že Bůh odpouští a nepřipomíná nám naše hříchy, jako když vítr odvane něco, co zapíšeme do písku. Jiní říkají, že Ježíš tím vyjádřil nezájem o celou kauzu, neboť žalobcům nešlo o podstatu, ale o jeho obvinění, které zakrývali předstíraným zájmem o Boží věci.

Bůh nám neodpouští proto, že jsme konali pokání. Boží odpuštění předchází jednání člověka. Právě proto, že Bůh nás miluje a že nám Bůh odpouští, můžeme k němu díky pokání přijít. Italský autor duchovní literatury Silvano Fausto (1940 - 2015) říká, že Bůh je vždy obrácený k člověku, abychom se my mohli obrátit k němu.

Trvalý rok milosrdenství

Papež František na závěr mimořádného Roku milosrdenství (trval od 8. prosince 2015 do 20. listopadu 2016) napsal apoštolský list, kterému dal pozoruhodný název "Misericordia et misera" v doslovném překladu "Milosrdenství a bídná". Papež použil slova z komentáře svatého Augustina právě k tomuto úryvku Janova evangelia. Augustin říká: "Zůstali pouze dva, bídná (žena) a milosrdenství." - "relikvie sunt duo, misera et misericordia."

Papež František dále pokračuje: "Ježíš se setkal s jistou ženou. Ona, cizoložnice a podle Zákona odsouzená k trestu ukamenováním; on, který svým hlásáním a úplným sebeobětováním, které ho přivedlo až na kříž, znovu přivedl Mojžíšův zákon k jeho pravému původnímu smyslu. V jeho centru není zákon a právní spravedlnost, ale Boží láska, která dokáže číst v srdci každého člověka a porozumět jeho nejskrytější touze; láska, která má přednost před vším." (1. bod)

Bůh je milosrdný a jen díky jeho milosrdenství můžeme s našimi mizeriemi přijít k němu. Udělejme z našeho života trvalý rok Pánova milosrdenství, jak to On dělá k nám.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 5. 4. 2019 naleznete zde

własnością publiczną, pl.wikipedia.org
 

Sdílet

Související články:
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 06. 04. 2019 | 2138 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1103 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (779 hl.)
 
Je to bláznovství (781 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (829 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1047 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (835 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (734 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 6108
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace