Zajímavé...

Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek slavnosti Všech svatých (Mt 5, 1 - 12) nabízí Ježíšova blahoslavenství. Přes blahoslavenství se vstupuje do centra nauky, kde Ježíš hovoří o modlitbě, půstu a almužně jako o pilířích zbožnosti ...

Přes blahoslavenství se vstupuje do centra nauky, kde Ježíš hovoří o modlitbě, půstu a almužně jako o pilířích zbožnosti, kde učí své následovníky modlitbu Otče náš, která je vzorem každé lidské modlitby, a upozorňuje učedníky, že mají být světlem a solí pro tento svět.

Blahoslavenství zaznívají na samotném začátku Ježíšovy řeči na hoře v 5. až 7. kapitole Matoušova evangelia, která představuje jeden z nejvýznamnějších pilířů poselství křesťanství. Je důležité si všimnout, kde jsou umístěny. Blahoslavenství netvoří vrchol, ale vstupní bránu, přes kterou vystupujeme k požadavkům Kristova evangelia. Stoupání v sobě zahrnuje odvahu, pokoru a uvážené přemýšlení dříve, než se člověk vydá na výstup. Když se podíváme do Starého zákona na místo, kde je uvedeno Desatero, zjistíme podobný princip. Desatero se nachází v Knize Exodus ve 20. kapitole a v Knize Deuteronomium v 5. kapitole, tzn. jde o kapitoly, které jsou vstupní branou do předpisů, které Pán dal židovskému národu.

Blahoslavení chudí v duchu

Klíčovým k pochopení tohoto blahoslavenství je vysvětlení spojení "v duchu". Lidský duch, moje lidské já, si uvědomuje, že jsem zcela závislý na Bohu, že potřebuji Boha ve svém životě. Bůh stojí na straně těch, kteří nepodlehli klamu soběstačnosti, ale kteří jsou otevření pro Boha. Jsou to lidé, kteří se před Bohem nechlubí svými výkony.

Blahoslavení plačící

Příčinou našeho smutku by mělo být chování, ve kterém chybí Bůh a lidé se proto trápí. Je to vlastnost, která je dnes vzácná. Lidé se zrovna dnes netrápí kvůli Bohu. Slovo "plačící" může mít ještě význam ve spojení s hříchem. Člověk, který si je vědom, že se provinil vůči Bohu a vůči bližnímu, že spáchal hřích, cítí bolest, zármutek až pláč, neboť lituje své provinění.

Blahoslavení tiší

Ježíš není tvrdým a pyšným učitelem, ale pokorným a mírným. Tichost jde ruku v ruce s pokorou. Kristus se rozhodl jít touto cestou z lásky k lidem a zve i své následovníky, aby se chovali stejně. Dnes bychom takového člověka nazvali člověkem dialogu, usmiřování, hledání řešení problémů a konfliktů.

Blahoslavení hladoví a žízniví po spravedlnosti

Hlad a žízeň jsou synonymem ohrožení základních potřeb člověka. Blahoslavenství tedy patří těm, pro které spravedlnost patří k základním potřebám přežití člověka a lidstva. Sociální křivdy mohou být napraveny pouze osobním zapojením se každého člověka. I dnes jsme svědky nenasytnosti; nenasytnosti po kariéře, majetku, penězích, úspěchu. Problém je v tom, že tato nenasytnost pošlapává spravedlnost a dobro druhého člověka a společné dobro.

Blahoslavení milosrdní

Milosrdný člověk pomáhá druhým dostat se ze stavu nouze. Existují lidé, kteří jdou nemilosrdně za svým cílem, ale existují i lidé, kteří jsou ohleduplní. Někteří to považují za slabost, že se zdržují se slabými a zraněnými. Milosrdenství se nedotýká jen pozemského života, jen našich mezilidských vztahů. Blahoslavenství zdůrazňuje naději na milosrdné přijetí při posledním soudu. Kdo pláče, bude potěšen, hladový bude nasycený, kdo projeví milosrdenství, i jemu se dostane milosrdenství.

Blahoslavení čistého srdce

Lidé čistého srdce jsou ti, kteří neznají úskok a záludnost v kontaktu s ostatními. Jsou to lidé, kteří se neřídí vypočítavostí bez ohledu na to, koho mají před sebou. Proto jsou schopni vidět Boha tam, kde ho jiní vůbec nevidí, neboť ti vidí stále jen sebe. Lidé čistého srdce nejenže nepodezírá druhé, ale ani nepodezírá Boha, a proto jej mohou vidět v různých situacích a událostech. Lidé zkaženého srdce neuvidí Boha, ani kdyby stál přímo před nimi.

Blahoslavení, kteří šíří pokoj

Pokoj se vztahuje na tři rozměry lidského života: vůči sobě samému, vůči Bohu a vůči okolí. Jde o harmonii osobní, sociální, mezilidskou. Kristus po svém zmrtvýchvstání přichází mezi své učedníky, uděluje jim tuto harmonii, když jim říká "pokoj vám", a učedníky naplní radost (Jan 20,19-20). Pokud chci kolem sebe šířit pokoj, musím ho nejdříve já sám mít, musí přebývat v mém srdci. Kolik neklidných lidí se marně usiluje vytvářet pokoj v mezilidských vztazích.

Blahoslavení pronásledovaní pro spravedlnost

Toto blahoslavenství není jen o našem úsilí vnášet spravedlnost do tohoto světa, ale i o naší připravenosti vynaložit námahu při její obraně a uskutečňování. Pronásledování pro víru je součástí výbavy, kterou bere na sebe každý, kdo se uchází následovat Ježíše. Blahoslavenství hovoří o potřebě svědectví víry, která je viditelná a čitelná před ostatními.

Blahoslavení jste

V tomto devátém blahoslavenství je důležité spojení "pro mě". Je to důraz na osobu Krista. Náboženství je vždy osobní rozhodnutí života s Kristem, ale nikdy není soukromou záležitostí. Zůstat u Kristu i uprostřed těžkostí, které s sebou přináší žití a vyznávání víry, znamená uvěřit tomu, co Pavel jednoduše a výstižně vyjádřil slovy: "Víme, že těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému." (Ř 8,28)

Věříš, že Bůh chce tvoje dobro?


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 31. 10. 2019 naleznete zdeHorské kázání, volné dílo, cs.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 01. 11. 2019 | 1505 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1043 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (752 hl.)
 
Je to bláznovství (758 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (809 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1026 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (815 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (722 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5925
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace