Zajímavé...

U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Lk 10, 38 - 42) popisuje Ježíšovu návštěvu v domě Marty a její sestry Marie. Zatímco Marta měla plno práce s obsluhou, Marie si sedla Pánu k nohám a poslouchala jeho slovo.

Evangelista Lukáš nepodává bližší geografické údaje. Uvádí pouze, že "Ježíš vešel do jedné vesnice". Ježíš vyučuje a koná mocné skutky stále ve vědomí cesty do Jeruzaléma, který je místem je utrpení a zmrtvýchvstání. Z Janova evangelia se dozvídáme, že šlo o Betanii, která leží jen asi 3 km od Jeruzaléma na druhé straně Olivové hory. Marta a Marie měly ještě bratra Lazara, kterého Pán Ježíš vzkřísil z mrtvých (srov. Jan 11, 1).

Pohostinnost

Hebrejské jméno "Marta" znamená "paní." Mohlo to znamenat, že Marta byla něco jako "paní domu / domácnosti", neboť i v Janově evangeliu v 12,2 se zmiňuje, že Lazar připravil hostinu, při níž Marta obsluhovala.

Starozákonní kniha Genesis uvádí známý příběh o pohostinnosti Abrahama, který ve svém stanu přijme a postará se o tři neznámé pocestné, v nichž k Abrahamovi přichází samotný Bůh a zvěstuje narození syna Izáka jeho manželce Sáře (srov. Gn 18). V židovském náboženství se pohostinnost vysoce cenila. Podobně i křesťanství vnímá pohostinnost jako důležitou křesťanskou ctnost. Možná i proto vzniklo rčení: "Host do domu, Bůh do domu."  

Sestry, ne soupeřky

Marta a Marie nejsou soupeřky, ale sestry. Proto význam celé události není postavit do protikladu "pohostinnost" a "poslech Hospodinova slova" jakoby šlo o dva nesmiřitelné postoje, které se vzájemně vylučují. Minulou neděli jsme slyšeli o znalci zákona, který přišel za Ježíšem, aby ho pokoušel (Lk 10, 25). Zcela odlišný přístup nabízí Marta, o níž evangelista hned v první větě našeho úryvku říká, že přijala Ježíše do svého domu (Lk 10, 38).

Pán Ježíš je poutníkem i v našich časech. I v našich časech je na cestě, která vede na Kalvárii. Ještě několik desetiletí dozadu byl kříž na stěně v každé domácnosti, ve veřejných institucích a na veřejných prostranstvích napříč Evropou. Nešlo o projev estetického cítění, ale o ztotožnění se, přihlášení se k hodnotám Krista. Dnes jsme vyprázdnili Kristův kříž. Možná ještě někde ho bráníme jako uměleckou památku. Jsme připraveni a ochotni jako Marta přijmout Krista, tzn. jeho učení a příklad, v našich příbytcích, v naší společnosti?

Vzácná přítomnost

Sednout si Pánu k nohám a poslouchat jeho slovo, je to, co nezbytně potřebujeme v životě. Sednout si k nohám je pozice učedníka, tzn. toho, kdo chce následovat svého Mistra, kdo ho uznává jako svého Učitele. Kdo si sedá Pánu k nohám, ten vyznává největší přikázání: Milovat Boha z celého svého srdce, z celé své duše, ze všech sil a z celé své mysli. Bohužel žijeme v době, která od Krista požaduje, aby si On sedl k našim nohám a poslouchal nás.

Šest dní před Ježíšovými posledními Velikonocemi se událo v domě Marty, její sestry Marie a bratra Lazara něco zvláštního. Marie vzala libru (= cca 320 gramů) vzácného oleje z nardu a pomazala Ježíšovy nohy a otřela mu je svými vlasy (srov Jan 12, 3). Pohoršený Jidáš odhadl cenu oleje na přibližně 300 denárů, tzn. šlo o celoroční plat běžného dělníka v Ježíšově době na území Svaté země. Jidáš vyčítal Marii, že peníze za olej mohly být použity pro chudé. Maria, která natřela Pánu nohy, je stejná Marie z dnešního úryvku, která si sedla k Ježíšovým nohám, aby ho poslouchala. Rozumíme tomuto gestu? Ježíšova přítomnost a jeho slovo je vzácnější než naše celoroční příjmy. Ježíšova přítomnost a jeho slovo je vzácnější než všechna charitativní díla ve prospěch chudých. Pokud v našich úmyslech pomoci druhému není myšlenka, že v tom nejmenším a nejubožejší je přítomen samotný trpící Kristus, že každý je stvořen k Božímu obrazu, našim humanitárním projevem chybí skutečný základ.  

Mariina volba

Vraťme se ještě k její sestře Martě. Český text překládá Ježíšova slova: "Marie si vybrala nejlepší úděl (podíl) ..." (Lk 10, 42). Řecký text a podle toho i mnohé zahraniční překlady uvádějí správně: "Marie si vybrala dobrý podíl ..." Péče Marty není ponížená. Zůstává závazkem a chvályhodným projevem úcty k poutníkovi. Pán Ježíš však povyšuje Mariino rozhodnutí. Evangelista Lukáš mohl napsat: "Marie si sedla Ježíšovi k nohám", ale on napsal: "sedla si Pánovi k nohám". Slovo "Pán" - v řečtině "Kyrios" je v biblickém slovníku označení, které se používá pro Boha. Lukáš chce připomenout, že v případě Ježíše Krista nejde o výroky ušlechtilého člověka, ctihodného mudrce. Jde o něco zásadního a podstatného. Marie si sedá, aby poslouchala Boží slovo, neboť si sedá k nohám samotného Boha. Při každé mši se čte Písmo. Při každé mši zazní zvolání: "Slyšeli jsme slovo Boží", "Slyšeli jsme slovo Pánovo".

Čas strávený u nohou našeho Pána v modlitbě, na mši svaté, při čtení Písma apod., není ztracený čas. Je to čas s Bohem. Pán chválí Marii, že si vybrala dobrý podíl, nejlepší úděl. Nešlo o donucení, ale o její volbu. Platí to i o našich životech.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 19. 7. 2019 naleznete zdeMarta a Marie, public domain, commons..

Sdílet

Související články:
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 20. 07. 2019 | 1572 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1103 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (780 hl.)
 
Je to bláznovství (781 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (829 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1048 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (835 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (734 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 6110
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace