Zajímavé...

Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek Čtvrté postní neděle (Lk 15, 1 - 3. 11 - 32) přináší snad nejznámější Ježíšovo podobenství O marnotratném synovi.

Podobenství nejsou Ježíšovou novinkou. Používali je už židovští rabíni před ním. Ježíš této zavedené formě příběhů však dal nový rozměr. Za jejich pomoci vedl své posluchače do světa, o němž měl to nejhlubší poznání. Je to svět Božího království s vlastními pravidly a logikou, která se mnohokrát odlišuje od našich představ a očekávání.

Přestože zdomácněl název O marnotratném synovi, ve skutečnosti je hlavní postavou otec. Podobenství následuje po dvou podobenstvích o ztrátách ovce a drachmy. Přece však toto podobenství není jen o ztrátě a opětovném nalezení syna, protože je tam ještě další - starší syn.

Úloha podobenství

Podobenství se nevyprávěly na zkrácení dlouhé chvíle. Jejich vyprávění bylo nejčastěji reakcí na nějaký problém, chování nebo postoj, který si žádal zdůvodnění nebo vysvětlení. V nedělním úryvku se uvádí: "K Ježíši se přibližovali všichni celníci a hříšníci a poslouchali ho. Farizeové a zákoníci reptali: "Tento přijímá hříšníky a jí s nimi." Proto jim řekl toto podobenství ... " (Lk 15, 1 - 3) Následují tři podobenství O ztracené ovci, O ztracené drachmě a O marnotratném synovi. Jeho vyprávěním Ježíš názorným příkladem zdůvodňuje svůj postoj k hříšníkům, který vyvolává pohoršení. Ježíš je otcem, celníci a hříšníci jsou mladším synem, farizeové a zákoníci jsou starším synem.

Řecké slovo označující podobenství je "parabolé" a doslova znamená "postavit vedle sebe." Jde tedy o srovnání dvou skutečností, které jsou postaveny vedle sebe. První je Ježíšovo chování k hříšníkům, které je porovnané s vymyšleným příběhem o dvou bratrech a jejich otci. Úkolem podobenství je na základě tohoto srovnání vtáhnout posluchače do děje tak, aby v něm poznal sebe sama a udělal životní rozhodnutí na základě duchovní pravdy, která mu v nich byla zprostředkována.

Interpretace podobenství

Většina Ježíšových podobenství má jedno ústřední poselství. V našem případě je to bezpodmínečná láska otce. V tomto směru bohužel někdy dáváme až velký prostor fantazii a nacházíme v podobenstvích i to, co vůbec neuvádějí. Bývá to pokušení vnášet a nacházet nové netradiční prvky. V podobenství o marnotratném synovi se někdy zamotáme nad obrazem vepřů, významem lusků nebo chceme vidět ještě třetího syna, který věrně plnil vůli svého otce, ačkoli biblický text žádného dalšího syna nezmiňuje. Vždy je třeba usilovat o porozumění biblickému textu tak, jak je napsán.

Většina Ježíšových podobenství obsahuje nějaký neobvyklý prvek. Bez něj by podobenství znělo jako obyčejné mluvení, ale právě tento "rušivý" prvek obrací naši pozornost na podstatu poselství. V našem podobenství by celý příběh mohl skončit šťastným návratem mladšího syna. Už to by byl nádherný obraz a příklad. Chování staršího syna přináší do celého příběhu rušivý moment, který podobenství dává nejen novou dynamiku, ale stanovuje i hlavní poselství.

Dalším vodítkem pro správné pochopení podobenství je všímat si, která slova jsou uvedena v přímé řeči. Ta jsou totiž nejednou odkazem pro reálného posluchače. V podobenství O marnotratném synovi klíčová slova zaznívají v přímé řeči ze strany otce: "Máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtvý a ožil, byl ztracen a je nalezen." (Lk 15, 32) Slova otce nejsou jen odpovědí staršímu synovi, ale přes jeho ústa Ježíš odpovídá na reptání svých současníků a zároveň dává i nám návod na to, jaké chování té které osoby si máme v životě osvojit.

Mladší bratr

Jít do daleké země zahrnuje nejen geografické, ale i psychologické vzdálení - odcizení se. Krmit svině bylo ponížením nejvyššího stupně, neboť podle židovských zákonů jsou prasata nečistá zvířata. Toto ponížení je ještě znásobeno touhou krmit se tím, co žerou prasata. Šlo o lusky rohovníku obecného, který se jmenuje i "svatojánský chléb".

Syn lituje ne kvůli tomu, že se nesprávně zachoval, ale proto, že se dostal do bídy. Otcovi sluhové mají lépe než on. Jeho lítost ještě potřebuje vyzrát, i když ve slovech už zaznívá slovo "zhřešil jsem". Otec překračuje jako první hranici, neboť na něj nečeká doma, ale běží mu vstříc. Ještě dříve než syn něco řekne, ho zulíbá a obejme, což jsou znaky odpuštění. Oblečení šatů je navrácení předchozího postavení syna. Otcův prsten patřil nejstaršímu synovi. Znamená to, že mladší syn v prvorozenství nahrazuje staršího bratra, i když tomu zůstává dědictví.

Starší syn

Mezitím je starší syn na poli, tzn. těžko pracuje na majetku otce. Obviňuje ho z hlouposti, když přijal syna, který mu všechno promarnil. Jeho vztah k otci je založen na zákoně, zásluhovosti a odměně. Starší syn ani jednou neosloví otce "otče" a mladšího bratra neosloví "bratře", ale "tento tvůj syn".

Prožívá psychologické odcizení navzdory geografické blízkosti. Otec mu připomíná rodinné pouto oslovením "synu" a označením mladšího "tento tvůj bratr". Podobenství končí slovy otce bez zmínky o reakcích synů.

Aplikace pro náš život

Podobenství má pro nás poselství z několika stran - nabízí chování otce, chování mladšího syna a chování staršího syna.

Mluví o ničím nepodmíněné lásce otce, která předchází pokání.
Jsme si vědomi této lásky ze strany Boha k nám např. ve sv. smíření, ale také prostřednictvím lidského odpuštění?  

Bůh se raduje z návratu marnotratných synů a dcer k němu.
Radujeme se, když lidé najdou cestu zpět k Bohu? Běžíme jim vstříc? Snaží se napodobovat Boha v tom, že se snažíme znovu obnovit roztříštěné vztahy?

Bůh nám neustále navrací důstojnost synů a dcer.
Žijeme v tomto světě jako Boží synové a dcery?

Pokání je vždy darem od Pána.
Jsme ve službě Bohu, aby se druhý člověk pro tento dar otevřel? Jsme my sami otevřeni pro pokání?


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 29. 3. 2019 naleznete zde

własnością publiczną, pl.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 30. 03. 2019 | 2069 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1103 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (779 hl.)
 
Je to bláznovství (781 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (829 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1048 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (835 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (734 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 6109
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace