Zajímavé...

Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek První postní neděle (Lk 4, 1 - 13) hovoří o setkání Ježíše s ďáblem, který ho pokouší.Událost následuje hned po křtu, kde byl Ježíš Kristus veřejným způsobem prohlášen za Božího Syna. Proto i pokušení je třeba vnímat z pohledu Ježíšova Božího synovství.


Úplná poslušnost Boží vůli

Evangelista Lukáš uvádí, že Ježíš strávil na poušti 40 dní, čímž vytváří odkaz na 40 leté putování Izraelského národa pouští po vysvobození z egyptského otroctví. Ježíš při odpovědích ďáblu cituje z jediné starozákonní knihy - Deuteronomium (srov. Dt 8,3; 6,16; 6,13). Tato kniha je reflexí na putování izraelského národa po poušti, kde národ zažil hlad, nevěru v Boží přítomnost, modloslužbu uctíváním zlatého telete, ale na druhé straně národ zažil ochranu a pomoc z Boží strany (vysvobození z Egypta, dar many, vody, křepelek atd.). Deuteronomium zve národ, aby přijal Boží přikázání a zachovával je bez toho, aby zkoušel Boha. Ježíš bere na sebe dějiny svého národa a naprostou poslušností ukazuje příklad plnění Boží vůle.

Číslo 40 však odkazuje i na dvě významné starozákonní postavy, které se zmiňují i v události Hospodinova proměnění na hoře. Mojžíš strávil 40 dní a 40 nocí na hoře Sinaj předtím, než dostal Boží přikázání. Prorok Eliáš putoval k této hoře 40 dní. Pán Ježíš přišel, aby naplnil zaslíbení Starého zákona. V jeho nauce se naplňuje učení Zákona, který Bůh dal prostřednictvím Mojžíše a Proroků, které zastupuje Eliáš.  

Slovo "diabolos" pochází od slovesa "diabállo" - pomlouvat, obviňovat. Ďábel je "pomlouvač", který se staví proti Božím úmyslům s cílem škodit člověku. V Novém zákoně výraz označuje zlého ducha, který navádí ke zlému. Dvě ze tří otázek ďábel začíná slovy "pokud jsi Boží Syn". Nejde o zpochybnění Ježíšova božství, ale o pokušení, aby Pán Ježíš projevil svou božskou moc způsobem, jakým ho o to žádá zlý duch. Ježíš odmítá uchýlit se k divadelnímu divotvorstvu. Odmítá zneužít Boží moc. Stejná taktika zlého ducha zaznívá i vůči nám: "Pokud jsi opravdu svobodný, proč se omezovat ...", "Pokud jste moderní společností, chovejte se jako jiné země ..." Uvěřit v sebe, uvěřit, že jsme více než Bůh, to jsou pokušení i dnešní doby.  

Tři různé otázky s jediným cílem

Všimněme si tří otázek - tří pokušení.

Prvním je hlad, stav nouze. Ďábel vyzývá Ježíše k záchraně vlastního života. Na první pohled je to vznešená myšlenka, ale ve skutečnosti by znamenala nedůvěřovat Otci. Ježíš by šel proti vlastním slovům: "Nemějte tedy starost a neříkejte: "Co budeme jíst?" nebo: "Co budeme pít?" nebo: "Co si oblékneme?" Vždyť po tomto všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že toto všechno potřebujete." (Mt 6, 31 - 32)

pokušení Páně, public domain,


Druhým pokušením je úplná fantazie, že ďábel má moc nad celým světem. Zlý duch chce od Božího Syna, aby uvěřil této lži a zaprodal svůj vztah s Otcem, který je jediný Stvořitel a Pán všeho. Tato lež je velkým pokušením pro současný svět. Pokud se začneme spoléhat na vlastní síly, odmítat Boha a vyhledávat jiná "božstva", ať je nám varováním starozákonní zkušenost se zlatým teletem.

Konečně třetí pokušení se odehrává na tom nejsvětějším místě židovského náboženství - v jeruzalémském chrámu. Toto pokušení je snad největší. Ďábel pro své účely vytahuje ty největší zbraně. Argumentuje dokonce samotným Božím slovem: "Vždyť je psáno:, Svým andělům dá o tobě příkaz, aby tě chránili, 'a, vezmou tě na ruce, abys nenarazil nohou o kámen.'" (Lk 4, 10 - 11) Je to úryvek ze starozákonního 91. žalmu. KOLIKRÁT i dnes se nám předkládají minulé, ale především ty současné hříchy Církve, provinění biskupů, kněží, laických věřících. Neváhají použít citáty Písma svatého, papežů ... To vše s jediným cílem: odmítni Boha, zavrhni Církev, zřekni se své víry.

Existuje pouze jediný prostředek

V příběhu o pokušení je Ježíš představen jako Boží Syn, který zná Boží vůli a úplně se podle ní řídí. Hlas z nebe při křtu veřejně označil Ježíše za Božího Syna a v pokušeních na poušti je ukázána kvalita tohoto synovství. V trojím pokušení evangelista Lukáš dává jasnou odpověď o jedinečném vztahu Ježíše - Syna k Bohu - Otci. Zároveň je to návod pro Ježíšovy následovníky.

Čas a prostor se mění, ale strategie zlého ducha zůstává vždy stejná. Proto v boji proti pokušením existuje pouze jediný prostředek. Potřebujeme být vedeni Duchem Svatým a prostřednictvím Církve být spojení s Božím Synem, Ježíšem Kristem.


P. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 8. 3. 2019 naleznete zde

 public domain, commons.wikimedia.org
 

Sdílet

Související články:
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 03. 2019 | 2189 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1103 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (779 hl.)
 
Je to bláznovství (781 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (829 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1047 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (835 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (734 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 6108
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace