Zajímavé...

Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A)

Bible Evangelijní úryvek Čtvrté adventní neděle (Mt 1, 18 - 24) podává události, které bezprostředně předcházely narození Ježíše Krista.

V Matoušově evangeliu Josef stojí v popředí vánočního povídání a evangelista vše podává z jeho stanoviska. Bůh zjevuje svou vůli a své plány prostřednictvím tohoto novozákonního patriarchy.

Otcovství

Písmo říká, že Josef byl zasnoubený s Marií. Podle Božího zákona už zasnoubení znamenalo, že po právní stránce se Maria považovala za jeho manželku, ačkoli ještě nebydleli spolu. Asi po roce od zasnoubení proběhl sňatek, po kterém už manželé bydleli spolu. Panenství před manželstvím se počítalo za samozřejmost. Vzniká tak otázka, kdo je otcem Ježíše, jestliže je Josef sice uveden jako Mariin manžel, ale není Ježíšův otec. Matouš odpovídá jasně. Ježíšovo narození je zázračné. Jeho otcem je Bůh. O pár řádků níže je to přímo potvrzeno slovy anděla, které říká Josefovi: "... neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého." (Mt 1, 20)

Už židovství se setkávalo s tím, co znalo starověké římské právo: "Matku je snadné určit, ale těžší je stanovit, kdo je otcem." Pro určení otcovství se nestačilo zeptat pouze matky, neboť mohla lhát, aby se vyhnula obvinění z cizoložství. Proto židovství vyžadovalo i od muže, aby vydal svědectví, že je otcem dítěte. Podle židovského zákona, pokud muž řekl, "tohle je můj syn", muselo se mu věřit. Nezáleželo na fyzickém otcovství. Podle evangelia Josef vydal takové potvrzení, když dal dítěti jméno, a tím se stal legálním otcem Ježíše. Toto je přesnější popis než adoptivní otec či pěstoun, jak se to obecně říká. Proto v evangelijních textech se Josef zmiňuje jako Ježíšův otec (například v příbězích o obětování a nalezení v chrámu v Lk 2).

Spravedlnost před Bohem

V souvislosti s Josefem se mnozí ptají: "Proč se říká, že Josef byl spravedlivý, když chtěl Marii propustit? Pokud by byl spravedlivý, jednal by podle Mojžíšova zákona. Nebylo to z jeho strany vlastně zakrývání Mariina hříchu?"
Aby se zjistil skutečný stav a dala se odpověď o vině nebo nevině ženy, byl v židovství potřebný soudní proces. Josef si však nevybral toto řešení. Matouš uvádí, že se rozhodl Marii propustit potají. Ne proto, aby se nikdo nic nedozvěděl a aby nezůstali v hanbě před veřejností, ale aby se nekonalo žádné formální vyšetřování ve věci Mariina jednání. Co to znamená? Josef správně pochopil, v čem spočívá zachování Božích předpisů. Není to bezduché trvání na každé čárce a tečce v zákoně. Matouš v Josefovi ukazuje, jak bychom měli postupovat i my. Josef pochopil Boží zákon v jeho plnosti.

Měli bychom se ptát, zda v našem prožívání víry netrpíme legalizmem. Nesouhlasím s těmi, kteří apelují na "ducha" zákona nebo nějakého předpisu jen proto, aby si ospravedlnili vlastní nemorální jednání. V tomto směru dnešní společnost trvá na lásce k hříšníkovi až do takové míry, aby se i hřích, kterého se dopustil, stal akceptovaným. S tím nelze nikdy souhlasit. Postava Josefa nám nabízí odlišný přístup. Josef usiloval do hloubky správně porozumět smyslu Božího zákona. Právě tato "josefovská" citlivost pro spravedlnost nám chybí.

Naplnění přislíbení

Ježíšovo zázračné panenské početí z Marie Matouš vidí jako naplnění starozákonního zaslíbení v knize proroka Izaiáše: "To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: " Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel," což v překladu znamená: Bůh s námi." (Mt 1, 22 - 23) Tato slova adresoval prorok Izaiáš původně judskému králi Achazovi (736 - 716 před kr.). Hebrejský text používá slovo "alma", což se dá přeložit jako "mladá žena, dívka", tedy ne nutně "panna". Matouš vycházel z řeckého překladu Starého zákona, který udělali Židé žijící v egyptské Alexandrii už ve 3. - 2. století před Kr. a dostal pojmenování Septuaginta. V něm hebrejský výraz "alma" přeložili řeckým slovem "parténos" - "panna". Matouš ve svém evangeliu použil právě tento výraz, neboť lépe odpovídal situaci Ježíšovy matky Marie, která zázračným způsobem bez zásahu muže počala dítě.

Bůh s námi

Když jde o Mariino dítě, hovoří se o dvou jménech: Ježíš a Emanuel. V případě jména Emanuel chce evangelista ukázat, že v Izaiášově citaci nejde na prvním místě o určení jména, které má Boží Syn nosit v lidské přirozenosti, ale o naplnění jeho poslání na zemi, u zrodu kterého stojí Maria. Novorozené dítě bude "Ježíš", což v překladu znamená "Bůh je spása" a "Emanuel" - "Bůh s námi". Boží spása se v plnosti realizuje na kříži. Na konci Matoušova evangelia zazní ještě jednou ujištění: "A hle, já jsem s vámi ..." (Mt 28, 20) Celé své evangelium Matouš vložil do povědomí Boží blízkosti, která v osobě Emanuela - Ježíše - dostala nový a trvalý způsob.

Úvodní kapitola Matoušova evangelia je jednoznačně zaměřena na představení Ježíše jako Božího Syna. Vtělení je rozhodnutím Boha, aby vysvobodil lid z hříchů (srov. Mt 1, 21). Matkou Božího Syna je Josefova manželka Maria, "z níž se narodil Ježíš" (Mt 1, 16). Jde o zázračné početí z panny bez přispění muže, které je dílem Ducha Svatého. Evangelista nezachytil žádné Mariino slovo, ale kromě jejího výslovného panenského mateřství (Mt 1, 20. 23. 25) až třikrát v úryvku zdůrazňuje její úlohu Josefovy manželky (Mt 1, 18. 20. 24).


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 20. 12. 2019 naleznete zde

sv. Josef

Sdílet

Související články:
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 21. 12. 2019 | 1489 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1043 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (752 hl.)
 
Je to bláznovství (759 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (809 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1026 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (815 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (722 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5926
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace