Zajímavé...

Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek Druhé postní neděle (Lk 9, 28 - 36) hovoří o Pánově proměněni na hoře. Ježíš Kristus bere s sebou tři apoštoly Petra, Jana a Jakuba a v přítomnosti dvou starozákonních svědků Mojžíše a Eliáše jim zjeví svou slávu.

Událost navazuje na Petrovo vyznání u Césareje Filipově o Ježíši Kristu, že on je Boží Mesiáš (Lk 9, 18 - 27), čímž plní úlohu objasnění jeho pravé identity. Je Hospodinovým služebníkem, který, aby vykoupil lidstvo, bude trpět, zemře na kříži a třetího dne vstane z mrtvých.

Hora

Proměnění se událo na hoře, čímž je celá událost vyňata z běžného světa a odehrává se v Božím prostoru. V biblickém pojetí je hora blízko nebe, a proto je privilegovaným místem setkání člověka s Bohem. Pro Starý zákon je ve zvláštní pozornosti hora Sinaj, který je spojen s povoláním Mojžíše a předáním Božích přikázání. Sinaj je spojen také s postavou proroka Eliáše. Obě postavy provázejí Ježíše při jeho přeměně na jiné hoře - na hoře Tábor.

Zmínka o spánku, který přemůže Ježíšovy učedníky, chce říci, že pro člověka zůstává Bůh a jeho plány tajemstvím. Je to Bůh, který je člověku dává poznat.

Hlas

Centrální událostí je hlas z nebe, v němž zaznívají stejná slova, která jsme slyšeli při křtu v Jordánu. Výzva "poslouchejte" spojuje úryvek s Božím příslibem o prorokovi, který povstane po Mojžíšovi v starozákonní knize Deuteronomium 18,15: "Proroka, jako jsem já, vzbudí ti Hospodin, tvůj Bůh, z tvého národa, z tvých bratrů; jeho poslouchej." Vidíme i jinou skutečnost. Mojžíš dostal na hoře Sinaj Tóru - Boží slovo. Bůh promluvil nyní k nám skrze svého Syna. On je Božím Slovem, je naplněním Zákona.  

Mojžíš a Eliáš

Přítomnost dvou postav Starého zákona, Mojžíše a Eliáše, vždy vzbuzovala zvláštní pozornost. Proč právě tyto postavy stojí s Ježíšem a ne jiné? Obě postavy zažily Boží zjevení na hoře Sinaj (Horeb). Mojžíš ve vidění Boží slávy (srov. Ex 33,18-34,7) a Eliáš v jemném vánku (srov. 1 Kr 19,1-18). Mojžíš a Eliáš zakusili odvržení vlastního lidu (srov. Ex 14,11-14; 1 kr 18,7-19). Přítomnost dvou svědků odpovídalo židovským předpisům, podle kterých pouze svědectví dvou nebo tří svědků bylo pravdivé (srov. Dt 17,6).

Když v době Makabejské v 2. a 1. století před Kr. utichl prorocký duch, vládlo přesvědčení, že Bůh znovu pošle proroka, který bude předchůdcem mesiáše. Toto očekávání se opíralo o dvě důležité starozákonní postavy. První byl Mojžíš na základě již zmíněného citátu Dt 18,15. Druhá postava vycházela z citátu z knihy proroka Malachiáše: " Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou.“" (Mal 3,23-24)

Mojžíš s Eliáš představují dvě hlavní části starozákonní části Bible - Zákon a Proroci, kterou přišel Boží Syn naplnit. Jejich přítomnost potvrzuje, že doba Mesiáše již nastala v Ježíši Kristu.  

Duchovní odkaz

Evangelista Lukáš zdůrazňuje, že Ježíš vyšel na horu do samoty, aby se tam modlil a během modlitby se změnil vzhled jeho obličeje a jeho oděv zazářil. Modlitba proměňuje člověka, přibližuje ho k nebi, k Bohu. Vyhledávejme i my chvíle pro modlitbu, účast na mši svaté, svátosti, které nás budou vnitřně proměňovat, což se odrazí na našem vnějším chování.

Při proměnění vstupuje na scénu samotný Bůh Otec. Jeho hlas zve poslouchat jeho Syna, neboť jsou to Boží slova. Častěji berme do rukou Písmo, zejména evangelia, v nichž k nám hovoří Ježíš Kristus, Boží Syn.

V závěru evangelista píše o třech apoštolech: "Oni umlkli a neříkali nikomu o tom, co viděli." (Lk 9, 36) Jak důležité je mlčet, rozjímat nad Božím slovem, nosit ho ve svém srdci a ptát se na jeho poselství pro náš život.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 15. 3. 2019 naleznete zde

pompi, CC0 Public Domain, pixabay.com


Tajemství růžence:


JEŽÍŠ, který na hoře proměnění zjevil svou slávu
- 10 rozjímání ke 4. tajemství růžence světla


http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=jezis-ktery-na-hore-promeneni-zjevil-svou-slavu-10-rozjimani-ke-4-tajemstvi-ruzence-svetla&cisloclanku=2016020113


Ikona Proměnění Páně (Feofan Grek, kolem 1400)

Sdílet

Související články:
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 16. 03. 2019 | 435 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410810
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace