Zajímavé...

Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Lk 9, 51 - 62) hovoří o náročnosti povolání.
Nedělní úryvek otevírá tento verš: "Když se naplňovaly dny, v kterých měl být Ježíš vzat ze světa, pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma." (Lk 9, 51).

V řeckém původním textu spojení "pevně se rozhodl" lze přeložit "namířil svou tvář." Jde o výraz, který známe ze starozákonních prorockých knih. Bůh říká prorokovi Ezechielovi: "Synu člověka, obrať tvář ...." (Ez 6, 2; 21, 2); "Namiř si obličej" (Ez 13, 17). V podobném duchu se vyjadřuje prorok Jeremiáš (Jer 21, 10). V Knize proroka Izaiáše se používá výraz "zatvrdil jsem si tvář" (Iz 50, 7). Jde o rozhodnost proroka naplnit poslání, které mu Bůh ukládá. Přesně stejný výraz evangelista Lukáš zopakuje o dva verše dále, když Samaritáni nepřijali Ježíše, protože si doslova "namířil obličej, aby šel do Jeruzaléma." (Lk 9, 53) Tímto starozákonním výrazem se zdůrazňuje Ježíšovo jasné rozhodnutí naplnit Otcův plán a evangelista se od této chvíle bude k této Ježíšově cestě do Jeruzaléma neustále vracet (srov. Lk 13, 22; 17, 1; 18, 31; 19, 11; 19, 28). Mnozí biblisté vnímají tento otvírací verš jako zlomový bod celého Lukášova evangelia a představuje interpretační klíč. Cesta do Jeruzaléma je cesta utrpení a všechna Ježíšova slova a skutky je třeba hodnotit z tohoto pohledu. Proto i následující tři scény, které hovoří o následování Ježíše Krista, je nezbytné vidět a vysvětlovat v této perspektivě.

První scéna

Jak šli po silnici, kdosi mu řekl: "Půjdu za tebou všude, kam půjdeš." Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde hlavu složil."

V židovské tradici si žák vybíral svého učitele. Evangelia velmi zřetelně potvrzují, že v Ježíšově případě to bylo úplně naopak. To on si vybral učedníky. I když Ježíš neodmítá prvního zájemce, představuje mu následování bez přikrašlování. Mluví o tvrdosti apoštolského života, které ani divoká zvířata jako lišky a ptáci nezakouší. Žádný odpočinek, žádná ochrana.

Druhá scéna

Jinému řekl: "Pojď za mnou!" On odpověděl: "Pane, dovol mi nejprve odejít a pochovat svého otce." Ježíš mu řekl: "Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ty jdi a zvěstuj Boží království!"
,br> Druhý zájemce projevuje váhání při okamžitém následování Ježíše. Utíká se k motivu, který je legitimní a dokonce podle židovské etiky i chvályhodný. Kniha Tobiáše představuje pohřbívání mrtvých jako povinný projev úcty k rodičům a znak skutečné zbožnosti (srov. Tob 4,3 a 6,15). Pán Ježíš jasně ukazuje na nutnost dát ve vztahu k němu všechno ostatní na nižší úroveň.

Třetí scéna

I jiný říkal: "Pane, půjdu za tebou, ale nejprve mi dovol rozloučit se s rodinou." Ježíš mu řekl: "Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království."

Třetí zájemce argumentuje rodinnými vztahy, čili opět ušlechtilým důvodem. Ve Starém zákoně známe příběh proroka Elizea. Když ho prorok Eliáš povolal za svého nástupce, dovolil mu nejprve jít a rozloučit se s rodiči (srov 1 Kr 19, 20). Ve Starém zákoně se nikomu nedávala přednost před vlastním otcem, pouze Bohu. Ježíš Kristus je Bůh, proto žádá od člověka směrem ke své osobě takový postoj, který prokazujeme Bohu. Žádá udělat radikální rozhodnutí, které převyšuje rodinné a jiné vztahy a povinnosti. Nepřekvapí nás proto, že o několik kapitol dále evangelista Lukáš uvádí o Ježíši: "Šli s ním velké zástupy. Najednou se obrátil a řekl jim: "Jestliže někdo přichází ke mně a nemá v nenávisti svého otce, matku, ženu, děti, bratry, sestry, ba i svůj život, nemůže být mým učedníkem."" (Lk 14, 25 - 27)  

Pán Ježíš použil výstižný příklad. Při orání musí člověk jednou rukou držet pluh a druhou usměrňovat zvíře, aby táhlo pluh přímo. Pokud ztratí soustředěnost, zvíře ho odvede. Náš úryvek začal tím, jak Ježíš namířil svou tvář na cestu do Jeruzaléma, kde ho čeká utrpení a kříž. Z této cesty ho nikdo a nic nesvede. Totéž žádá od svých následovníků.

Naše odpověď

Všechny tři krátké příběhy ukazují Ježíše, jak bez velkých slov a přímočaře představuje náročnost následování, které přináší nejistotu, oddělení od rodiny a chudobu. Šel nakonec někdo ze tří zájemců za Ježíšem a stal se jeho učedníkem? Evangelista nejenže neuvedl jméno žádného ze tří adeptů, ale nezachytil ani jejich reakci. Je to úmysl, protože tímto způsobem se Ježíšova slova dotýkají čtenářů evangelia. Tedy i nás.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 30. 6. 2019 naleznete zde
Sdílet

Související články:
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 30. 06. 2019 | 1653 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1103 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (779 hl.)
 
Je to bláznovství (781 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (829 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1047 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (835 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (734 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 6108
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace