Zajímavé...

P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás

Bible Evangelijní text Sedmé velikonoční neděle (Jan 17, 1 - 11) přináší úryvek z Ježíšovy modlitby ve Večeřadle.

V poslední neděli před slavností Seslání Ducha Svatého přináší Bohoslužba slova závěrečnou kapitolu z Pánovy poslední večeře, po níž následuje popis jeho utrpení.

Ježíšova modlitba

V průběhu staletí dostala 17. kapitola Janova evangelia různá pojmenování. Nejčastěji se používá název "Ježíšova velekněžská modlitba". Tento název se objevuje již v některých patristických komentářích (např. Cyrila Alexandrijského), přičemž se provádí srovnání s úlohou starozákonního kněze podle 28. kapitoly Knihy Exodus. Pán Ježíš je v pozici kněze, který se modlí ke svému Otci. Výslovnou zmínku o úloze Krista - prostředníka mezi Bohem a lidmi nacházíme ve dvou novozákonních spisech.
Prvním je Římanům 8, 34: "Kdo je odsoudí? Kristus Ježíš, který zemřel, ba více - který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás?"
Druhým je Židům 7,25: "Proto může navěky spasit ty, kteří skrze něj přicházejí k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval."
Někdy se používá také označení "Ježíšova rozlučková řeč", nebo "Ježíšův duchovní testament,", který přednesl na závěr Poslední večeře. Důležitou skutečností je, že slova Ježíšovy modlitby jsou velmi úzce propojeny s popisem jeho umučení, který za ní následuje. Pán Ježíš dává svůj život jako oběť, kterou posvěcuje své učedníky a svět.

Máme tu skutečně výjimečný obraz Božího Syna, který se modlí k Otci za nás. Obraz, který nese silné známky podobnosti se scénou Kristovy modlitby v Getsemanech.

Učednictví

Celá velekněžská modlitba má tři části. V první (verše 1 - 5) se Kristus modlí k Otci. Ve druhé části (verše 6 - 19) se Pán Ježíš modlí za své učedníky. Konečně ve třetí části (verše 20 - 25) se Boží Syn modlí za Církev. Modlitba obsahuje důležité prvky, které mají charakterizovat každého Ježíšova učedníka. Jsou to výrazy: znát, oslavit, posvětit, milovat, zachovávat, zůstávat, poslouchat. Jsou to výrazy, které vystihují celé poslání, celou osobu Ježíše Krista a jeho vztah k nebeskému Otci. Co vůbec znamená učednictví? Je to naše vstoupení do vztahu hluboké jednoty, která vládne mezi Otcem a Synem. Pravá identita Ježíšova učedníka je být ve vztahu s Otcem a Synem. Je to dílem Ducha Svatého, Utěšitele.

Modlitba začíná zmínkou o hodině oslavení. Ježíšova smrt na kříži je hodinou jeho povýšení. Je hodinou, tzn. rozhodujícím okamžikem pro celé dějiny záchrany člověka, pro který přišel na svět, aby oslavil Otce a Otec oslavil Syna. Ježíšova smrt na kříži je vrcholným znamením. Tam se odhaluje Ježíšova identita, jeho láska a naplňuje se Boží plán záchrany člověka. Boží Syn otevřel pro člověka cestu k Otci.

Hlavní témata

Emeritní papež Benedikt XVI. upozorňuje na čtyři témata Ježíšovy velekněžské modlitby:

1. Věčný život. Papež upozorňuje, že věčný život není život, který přichází po smrti, neboť nynější pozemský život pomíjí, a proto nemůže být věčný. Jde o to, abychom uchopili již nyní skutečný život, který nikdo, ani smrt, nemůže zničit. Získává se prostřednictvím společenství s Ježíšem Kristem, jak to při vzkříšení Lazara on sám přislíbil: "Kdo věří ve mne, bude žít, i kdyby zemřel. A nikdo, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky." (Jan 11, 25 - 26) Společenství s Bohem se stává i životem s ním.

2. Zjevit Boží jméno. Ve Starém zákoně v příběhu o hořícím keři Bůh zjevuje Mojžíšovi své jméno. Bylo to víc než slovo nebo název. Boží jméno znamená, že Bůh je přítomen mezi lidmi. Když Izrael vybudoval chrám, aby v něm přebývalo Boží jméno (srov. Dt 12, 11), znamenalo to, že tam přebývá Bůh sám. V Ježíši Kristu se Bůh skutečně stal člověkem a přebýval mezi námi jako nový chrám.

3. Posvětit pravdou. V 17. kapitole Janova evangelia se mluví o trojnásobném posvěcení. Otec posvětil Syna, Syn posvěcuje sebe, Syn prosí, aby jeho učedníci byli posvěceni pravdou. Posvětit znamená vyčlenit jistou věc nebo osobu z běžného života a určit ji Bohu. Otcovo posvěcení Ježíše je totožné s událostí vtělení. Jestliže Ježíš posvěcuje sebe, znamená to, že se rozhodl přinést sebe jako oběť Bohu. Do tohoto posvěcení mají být zahrnuti i jeho učedníci. Nejde jen o nějaké obřadní posvěcení, ale zapojení se do samotného bytí Krista, který je Pravdou.

4. Jednota. Pán Ježíš do své modlitby zahrnuje i budoucí Církev. Církev se rodí z Ježíšovy modlitby. Je úžasné, že ve Večeřadle jsme do jeho modlitby už i my zahrnuti. Prosí, abychom byli jedno. Jednota Církve nepochází z tohoto světa a vlastními silami ji nedokážeme vytvořit. Vychází z jednoty Otce a Syna. Jednota Církve je nesmírně důležitá, aby se lidem zjevila pravda (srov. Ježíš Nazaretský, s. 86-104).


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 22. 5. 2020 naleznete zde

CC0, pixabay.com

Sdílet

Související články:
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 23. 05. 2020 | 902 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1043 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (752 hl.)
 
Je to bláznovství (759 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (809 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1026 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (815 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (722 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5926
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace