Zajímavé...

P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem

Bible Evangelijní úryvek 21. neděle v mezidobí (cykl. A - Mt 16, 13 - 20) popisuje Petrovo vyznání a Ježíšovo blahoslavenství a předání autority Petrovi.

Evangelijní úryvky těchto nedělí nám zvláštním způsobem nabízejí slova a konání apoštola Petra. Setkali jsme se s ním při utišení bouře na moři, kdy žádal od Pána, aby i on kráčel po vodě. Dnes Petr vyznal Ježíšovo božství. O příští neděli uslyšíme pokračování dnešního příběhu, když Ježíš napomene Petra, který ho odrazuje od cesty utrpení.

Jako Petr

Zvu vás prolistovat tuto neděli novozákonní evangelia a prorozjímat ta místa, která hovoří o tomto galilejském rybáři. Přiznám se, že Petr svými reakcemi je pro mě srozumitelný a sympatický. Dokonce obdivuji jeho odvahu, bezprostřednost a nefalšovanou upřímnost. Má v sobě impulzivnost a vášeň pro Krista. Odváží se mluvit a jednat tam, kde ostatní mlčí. Nejednou se stává mluvčím zbývajících jedenácti apoštoly. V mnoha situacích vystupuje tak trochu i naším jménem. Kdyby by nám Pán Ježíš začal mluvit o utrpení, myslím, že bychom stejně zareagovali jako Peter: "Ať je ti milostivý Bůh, Pane! To se ti nesmí stát".

Určitě bychom s ním odpověděli: "Pane, odejdi ode mne, neboť jsem člověk hříšný," nebo "Pane, zachraň mě," když se topím ve vlastních pochybnostech a slabostech. Přestože nejednou je náročné žít podle Kristova evangelia, volali bychom podobně jako on: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova života věčného." Snad i nám se už v životě stalo, že jsme slovy nebo jednáním zapřeli Krista. A nakonec při všech našich pádech, slabostech a poklescích spolu s ním voláme: "Pane, ty víš, všechno, ty dobře víš, že tě mám rád."

Kristovo božství

V dnešním úryvku se ocitneme v nejsevernější části Svaté země. Césareji Filipovu vybudoval Filip, jeden ze synů Heroda Velikého. Pro název svého sídla zvolil kombinaci titulu římského císaře - "Cézar" a svého jména. Město se stalo symbolem pohanství s chrámem zasvěceným samotnému císaři Augustovi, další byl určen pro pohanského boha Dia a božství přírody Pan. Evangelista uvádí, že Ježíš se svými učedníky přišel do okolí Cesareje, tzn. nevíme, jestli do města vůbec vstoupili. Spíše si myslím, že ne. Pro židy byl jediným místem kultu jeruzalémský chrám. Navzdory otevřenosti a dialogu s dnešním světem si uvědomujeme, že existují nejen místa a situace, ale především hodnoty, ve kterých křesťan nemůže jít do kompromisů, pokud chce zachovat věrnost Kristovu evangeliu (např. otázka ochrany života, manželství a rodiny, svědomí, vyznání atd.). Tváří v tvář těmto skutečnostem zažíváme mediální označování jako bigotních, fanatických a netoleratních lidí.

Existují snahy vytvořit verzi "soft" evangelia, nabízet obraz jiného evangelia, představu nekonfliktního a dobráckého Ježíše a interpretovat evangelní zásady úvodní větou: "Kdyby Ježíš žil v dnešní době, tak ...." Raději ohýbáme Kristovo evangelium, než bychom měli změnit naše jednání.  

Blahoslavenství

Vyjádření "tělo a krev" označuje člověka a jeho schopnosti. Člověk nepřijde vlastními silami na to, kdo skutečně je Ježíš z Nazareta.

Petr vyznal jeho božství ne z toho důvodu, že by byl lepší než ostatní apoštolové. Minulou neděli ho Ježíš označil "malověrný". Příští neděli uslyšíme, jak mu Kristus řekne "Satane". Pán Ježíš vyřkl nad Petrem blahoslavenství z toho důvodu, že jeho vyznání Kristova božství nemá lidský původ, ale zjevil mu to nebeský Otec. Současná společnost jen výjimečně zpochybňuje pozemskou existenci Ježíše z Nazareta. Rozhodujícím kritériem, na kterém stojí a padá celé křesťanství a se kterým 2000 let křesťanství předstupuje před tento svět je Ježíšovo božství, tzn. jeho božský nárok. Jeho osoba a poselství má závaznost, která přesahuje jakékoliv lidské slovo či instituci.

Církev nemůže ustoupit z hodnot evangelia ne pro nějakou vlastní ješitnost a netoleranci, ale právě pro svou věrnost ženichovi, kterým je Kristus. Omyl, ke kterému dochází ze strany některých křesťanských teologů i ve slovenské reáliích spočívá v tom, že evangelium degradují na dobové poselství, jehož platnost je údajně podmíněna tehdejší situací a stereotypy. Dochází k subjektivizaci, při které určujícím kritériem se stal úsudek také ovlivněný nynější situací, ačkoli sami navrhují dobově interpretovat evangelijní zásady.

Církev jako společenství

Kristus celou úlohu Petra vyjádřil za pomoci obrazů skály, klíčů, svazování a rozvazování. Změna jména "Šimon" na "Petr" vyjadřuje úlohu, kterou Ježíš pověřuje tohoto apoštola. Má být skálou, na níž Ježíš buduje svou Církev. Jak z textu vyplývá, to není Petrova Církev, ale vždy a jedině Ježíšova. Její trvání je věčné, tzn. pekelné brány ji nepřemohou, právě z důvodu jejího božského původu. Řecké označení pro "Církev" = "Ekklesia" doslova znamená "shromáždění". To nám připomíná, že "Církev" není budovou, ale společenstvím věřících, bratrů a sester. Nechť nám toto chápání Církve nikdy nechybí.  


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 22. 8. 2020 naleznete zde

Denial of Saint Peter, about 1648, Mathieu Le Nain, Ibex73, CC BY-SA 4.0, commons...

Sdílet

Související články:
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 24. 08. 2020 | 397 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1043 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (752 hl.)
 
Je to bláznovství (758 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (809 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1025 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (815 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (722 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5924
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace