Zajímavé...

P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem

Bible Evangelijní úryvek slavnosti Narození Jana Kristiteľa (Lk 1, 57 - 66. 80) podává okolnosti narození Pánova předchůdce.

Obřízka

Ze všech židovských přikázání patří příkaz o obřízce pravděpodobně mezi nejznámější mezi lidmi. Prováděla se a provádí 8. den po narození na potomcích mužského pohlaví. Obřízka je fyzickým znakem smlouvy, kterou Bůh uzavřel prostřednictvím Abraháma s celým židovským národem. Proto se v současnosti obřad nazývá "Berit mila", což volně překládáme "Smlouva obřízky." Bůh přikázal praotci Abrahamovi: "To je má smlouva mezi mnou a vámi a mezi tvým potomstvem, kterou zachováte: Ať je obřezán každý z vás, kdo je mužského pohlaví! Obřežete maso své předkožky a bude to znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Osmý den ať je obřezán každý z vás mužského pohlaví z pokolení na pokolení, i (otrok), co se ti narodil v domě, i takový, který byl od cizince koupený za peníze a který není tvým potomstvem. Obřezán musí být i ten, kdo se narodil ve tvém domě, i takový, který byl koupen za peníze. Má smlouva na vašem těle bude smlouvou věčnou. Muž, kterému nebude obřezáno maso předkožky, ať je vyloučen ze svého lidu. Porušil mou smlouvu." (Gn 17,10-14)

Den obřízky je oslavou tohoto pokračujícího svazku Boha s Izraelem. Obřízka je znamením příslušnosti k židovskému národu a podílem na Božích příslibech daných izraelskému národu. Ve Starém zákoně proroci využívali obrazným způsobem obřad obřízky a mluvili o povinnosti obřezat si předkožku srdce. Šlo o výzvu zanechat jenom formálně vnější zachovávání víry a důraz na víru, která vychází ze skutečného přesvědčení. Je to jev, se kterým bohužel zápasíme i v křesťanství. Jsme svědky přijímání svátosti křtu, 1. sv. přijímání, biřmování jen jako vnějšího zvyku.

V současnosti se během obřízky pronese "kiduš" - "slavnostní požehnání" nad sklenkou vína a otec oznámí jméno dítěte. Víme, že otec Zachariáš při obřízce přednesl chvalozpěv na oslavu Boha a evangelijní text uvádí okolnosti nového jména, které narozený chlapeček dostal.

Smlouva

Zmínil jsem, že obřad obřízky je odkazem na smlouvu mezi Bohem a vyvoleným národem. Téma smlouvy patří mezi klíčová biblická témata. Výraz "smlouvaberit", což pravděpodobně pochází z akadského jazyka a znamená "pouto", neboť uzavřením smlouvy se vytváří vztah - pouto mezi dvěma stranami. V Písmu svatém rozlišujeme smlouvy uzavřené mezi Bohem a člověkem a pak mezi lidmi. Samozřejmě, zajímají nás smlouvy uzavřené mezi Bohem a člověkem. Je to například smlouva Boha s patriarchou Noem a Abrahámem. Zvláštní význam má smlouva s Mojžíšem a celým izraelským národem uzavřená na hoře Sinaj. Pak je to smlouva s králem Davidem. Ježíš Kristus při poslední večeři hovoří o nové a věčné smlouvě uzavřené jeho krví, tzn. obětí na kříži. Uzavření smlouvy doprovázejí vnější viditelná znamení: s Noeom je to duha, s Abrahamem obřízka, s Mojžíšem zachovávání posvátnosti soboty. Při narození svého syna Jana pronese Zachariáš chvalozpěv, ve kterém velebí Boha, neboť "pamatuje na svou svatou smlouvu." (Lk 1, 72)

Když mluvíme o smlouvě, mluvíme o závazcích, které z ní vyplývají. Smlouvy se uzavíraly proto, aby se dodržovaly, proto největším požadavkem Pána Boha na člověka je věrnost smlouvě. Je to důležité i pro naše prožívání víry. Nejde jen o nějaký sentiment, nebo náladu. Přijetím křtu jsme vstoupili do smluvního vztahu s Bohem. Zavázali jsme se žít v tomto světě jako křesťané. Tato smlouva se obnovuje vyznáním víry při 1. sv. přijímání, při svátosti biřmování, ale také při každé mši svaté, protože naše účast na svatém přijímání je účastí na nové a věčné smlouvě, kterou Pán Ježíš jednou provždy uzavřel obětí kříže.

Nové jméno

Osoba a jméno je v biblickém prostředí velmi úzce propojeno. Jméno není vyhrazeno pouze jedné osobě. Stejné jméno mohou nosit i jiné osoby, může se i zdědit.

Proto bylo běžné v židovské rodině, že dítě dědilo jméno po otci nebo dědečkovi. Význam dědění jména byl ten, že i po své smrti byla osoba "přítomná" v rodině. Její duch, osobnost, požehnání a dobra žili dále v nositeli jména. Pokud došlo ke změně v tradici předávání jména, šlo o něco neobvyklého a výjimečného. To vidíme i v příběhu o narození Jana Křtitele, kde jsou příbuzní překvapeni, že se narozený syn nebude jmenovat po otci. Jana čekal úřad kněze, protože se narodil do kněžské rodiny, kde se kněžská služba kmene Lévi v jeruzalémském chrámu dědila. Změnou zamýšleného jména se naznačuje Janovo nové poslání. Stane se prorokem, předchůdcem Mesiáše, kterému připraví cestu. České jméno "Jan" je zkrácenou verzí hebrejského jména "Jochanan", což znamená "Boží milost".  


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek ze 23. 6. 2020 naleznete zde

William Blake: The Angel Appearing to Zacharias, CC0 1.0, commons.


Ježíš křtěný v Jordánu, volné dílo, cs.wikipedia

Sdílet

Související články:
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 27. 06. 2020 | 697 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1043 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (752 hl.)
 
Je to bláznovství (759 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (809 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1026 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (815 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (722 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5926
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace