Zajímavé...

Oslavme neděli sourozeneckých vztahů

Bible Evangelijní úryvek 5. postní neděle (Jan 11, 1 - 45) nabízí příběh vzkříšení Lazara. V tuto neděli se na Slovensku obvykle zahalují v našich kostelích kříže Jde o symbolické pozvání, abychom nikdy neztratili z našeho duchovního života pohled na ukřižovaného Krista.

V této situaci můžeme zahalit kříže v našich domácnostech.

Strukturu Janova evangelia můžeme rozdělit na dvě velmi jasně rozlišitelné části.
První tvoří 1. až 12. kapitola. Odborníci jí dali název "Kniha znamení", protože obsahuje sedm Ježíšových zázraků, které evangelista Jan označuje slovem "znamení". Posledním z nich je vzkříšení Lazara.
Druhou část tvoří 13. až 21. kapitola. Odborníci jí dali název "Kniha slávy", protože popisuje Ježíšovo utrpení, které je oslavením Otce a Syna.
Nedělní evangelijní úryvek tedy zakončuje "Janovský" pohled na Ježíšovo veřejné působení. Lazarovo vzkříšení je předzvěstí Ježíšova vzkříšení a různé narážky je třeba číst ve světle velikonočních událostí Pánovy smrti a zmrtvýchvstání.

Konkrétnost víry

I v tomto příběhu se čtvrtý evangelista projevuje jako výborný znalec místních poměrů.

Židé z Jeruzaléma, kteří se dozvěděli o Lazarově smrti, přišli potěšit truchlící sestry, protože Betánie leží blízko Jeruzaléma na odvrácené straně Olivové hory. Vzdálenost 15 stadií je v přepočtu asi 3 km (1 stadion je přibližně 200 metrů), což je skutečně Vzdálenost bydliště sourozenecké trojice od Svatého města.

Přestože evangelia v první řadě přinášejí duchovní poselství a jsou svědectvími víry, jsou zakořeněné v historických a kulturních rámcích své doby. Toto je a má být i naše křesťanství. Je to věčné poselství s nadčasovými hodnotami. Náš život se odehrává v konkrétním čase a prostoru. Proto i naše víra potřebuje být konkrétní a činná v lásce. Tuto konkrétnost lásky evangelista ukazuje na samotném Ježíši Kristu: "Ježíš měl rád Martu i její sestru a Lazara." (Jan 11, 5)

Nečinnost Boha?

V evangelním úryvku slyšíme paradox. Kristus se dozví, že Lazar je nemocný. Boží Syn však zůstane na místě ještě další dva dny, dokud Lazar nezemře. Od milujícího přítele bychom čekali, že se hned rozběhne k nemocnému a k jeho blízkým. Vždyť je to skutek milosrdenství - "nemocné navštěvovat." Pán Ježíš sám říká: "Byl jsem nemocný a (ne) navštívili jste mě ..." (srov Mt 25, 31 - 46). Evangelista chce naznačit, že v celém příběhu jde o něco víc.

"Nečinnost" Boha vyvolává v každé době v některých pohoršení, pro některé je dokonce důvodem zavrhnout Boha nebo odmítnout jeho existenci. Jejich argumenty se podobají námitce Marty: "Pane, kdybys byl zde, můj bratr by nebyl zemřel." (Jan 11, 21) Přesně stejná slova mu zopakuje její sestra Marie (srov. Jan 11, 32). Jde o otázky těch, kteří milovali Krista a on miloval je.

Tyto otázky jsou legitimní, neboť přicházejí do našeho života. Někteří truchlící u Lazarova hrobu si řeknou: "A nemohl ten, co otevřel oči slepému, udělat, aby tento neumřel?!" (Jan 11, 37) Evangelista zachytil i Kristovu reakci na tuto námitku - Ježíš se zachvěl (srov. Jan 11, 33) Bůh se "chvěje" i dnes, jestli mu lidé budou věřit, že je dobrý a že chce naše dobro. Bůh se "chvěje", zda mu budou věřit dokonce ti, kteří ho milují. Vidíme, že v evangelním příběhu se řeší hluboké existenciální otázky, podstata naší víry a její charakter.

Ano, Pane

Evangelista nás však nenechává bez odpovědi. Klíčovým místem celého příběhu není vzkříšení Lazara, ale Ježíšova slova: "Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, bude žít, i když zemře. A nikdo, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?" (Jan 11, 25 - 27) Prosím, dočtěme celou větu dokonce. Jestli se ptáme Boha: "Kde jsi? Proč tu nejsi? Kdybys tu byl ... ", Bůh se s chvěním ptá nás: "Věříš mým slovům? Věříš mi?"

Evangelista Jan se vciťuje do otázek svých čtenářů a nabízí nám příklad, který si máme osvojit. Marta a Marie mají pochybnosti, prožívají bolest, dokonce adresují tomu, kterého milují i jistou výčitku.

Jejich víra prochází zkouškami a pochybnostmi. Janovo evangelium nám odkazuje, že ani postavy, které se setkaly s pozemským Ježíšem, to neměly "ulehčené". I ony potřebovaly uvěřit. Čtvrtý evangelista tímto způsobem dává odpověď těm, kteří čtou jeho evangelium v situaci, kdy už Ježíš není fyzicky přítomen v komunitách svých učedníky.  

Víra těchto věřících, mezi které patříme i my, je založena na svědectví Písma a svědectví těch, kteří viděli zmrvýchvstalého Pána. Potřebujeme každý den vždy nově uvěřit Pánu.

Neděle sourozenců

Marta a Marie vyznávají Krista jako Učitele, Pána, Mesiáše a Božího Syna. Ze sester se stávají učednice a vyznavačky Krista, ale zároveň zůstávají sestrami, kterým Pán navrátil i jejich bratra. I my vytváříme komunity, ve kterých si pomáháme lidsky a duchovně. Tuto neděli zvu všechny k větší pozornosti vůči našim sourozencům. Pozvěte k nám i našeho Pána a bratra Ježíše Krista. Pokud jste sourozenci v jedné domácnosti, poděkujte v dnešní neděli jeden za druhého, poproste o odpuštění, upevněte tyto vztahy, pomodlete se spolu. Pokud jste od sebe vzdáleni, moderní technologie (SMS, email, skype, telefonát, atd.) nabízejí velké možnosti. Využijte je. Jste jedináček? Existují i duchovní bratři a sestry.


Svatí Lazare, Marto a Marie - Orodujte za nás!


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 27. 3. 2020 naleznete zde

Vzkříšení Lazara, volné dílo, commons.wikimediaSdílet

Související články:
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 28. 03. 2020 | 967 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1043 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (752 hl.)
 
Je to bláznovství (759 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (809 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1026 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (815 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (722 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5926
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace