Zajímavé...

Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Lk 17, 11 - 19) nabízí příběh uzdravení deseti malomocných. Vděčnost však projevil pouze jeden z nich.

Úryvek začíná třetí a poslední výslovnou zmínkou, že Ježíš je na své cestě do Jeruzaléma (srov. Lk 9, 51; 13, 22). Evangelista říká, že Kristus procházel Samařskem a Galilejí. Přestože jsme již v 17. kapitole, nevíme, zda na této cestě je Ježíš Kristus blíže ke svému cíli. Tato cesta nemá pro evangelisty ani tak geografický jako výrazně teologický význam. Ve Skutcích apoštolů Lukáš mluví o Ježíšových učednících jako o následovnících Cesty. Toto označení má obrazný význam a ukazuje, že cestou, kterou prošel Ježíš, nyní kráčejí apoštolové, kteří následují svého Mistra a ohlašují evangelium.

Setkání

Předpisy Mojžíšova zákona byly nekompromisní k lidem zasaženým malomocenstvím. Podle Knihy Leviticus 13, 45 - 46 se taková osoba musela zdržovat mimo tábor, tzn. mimo lidská obydlí a upozornit zvoláním "nečistý" ostatní na nebezpečí nákazy. Existovaly i stanovené vzdálenosti, ve kterých se museli zdržovat od zdravých lidí od pěti až po desítky metrů. Proto evangelijní úryvek říká, že setkání s Kristem se uskutečnilo mimo vesnici a že malomocní na něj z dálky křičeli a prosili o uzdravení.

Evangelista sice nepodává bližší detaily, jak malomocní rozpoznali Ježíše jako toho, kdo jim může pomoci. Nemocným, kteří hledali jakoukoliv naději na uzdravení, to mohli říci jejich příbuzní nebo lidé procházející kolem. V 5. kapitole Lukáš již zmínil uzdravení malomocného. Tento příběh je důležitou přípravou pro porozumění našeho textu: "Když byl v jednom městě, ukázal se muž plný malomocenství. Jakmile spatřil Ježíše, padl na tvář a prosil ho: "Pane, chceš-li, můžeš mě očistit." On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čistý!" A malomocenství z něho hned zmizelo. A přikázal mu, že o tom nesmí nikomu říkat, ale: "Běž," řekl, "ukaž se knězi a přines za své očištění oběť, jak předepsal Mojžíš - jim na svědectví." Ale zvěst o něm se šířila stále víc a lidé se scházeli ve velkých zástupech, aby ho slyšeli a dali se uzdravit ze svých nemocí." (Lk 5, 12 - 15) Jde o charakteristický rys Lukášova stylu. Evangelista zve své čtenáře, aby jednotlivé zapsané události vzájemně porovnávali a nacházeli mezi nimi společné body. Proto uzdravení malomocného nese prvky podobnosti a zároveň dalšího rozvinutí poselství se zázrakem uzdravení deseti malomocných.

Začlenění

Zvolání malomocných: "Ježíši, učiteli, smiluj se nad námi" je jejich vyznáním víry. Oslovením "učiteli" (řecky "epistátal") se totiž v Lukášově evangeliu obracejí na Ježíše jen jeho učedníci (srov. Lk 5,5; 8, 24; 9, 33). Nyní tak plní důvěry dělají malomocní. Deset malomocných vytváří skupinu, kterou postihla stejná choroba. Ačkoli Židé se se Samaritány nesetkávali, stejné neštěstí je spojilo. Malomocný člověk se z pohledu židovského zákona považoval za nečistého a tím byl vyčleněn mimo společnost. K této lidské osamělosti a sociální vyloučenosti se přidala i finanční a materiální závislost. Proto jejich uzdravení mělo mnohem větší důsledky. Nebylo to jen navrácení zdraví, ale návrat do rodiny jejich nejbližším a jejich začlenění do společnosti. Boží Syn ukončil tělesné, psychické a sociální trápení a osamělost deseti mužů i jejich rodin.

Ve 13. kapitole Knihy Leviticus je popsán celý postup kněze, který měl zkontrolovat, zda člověk byl z malomocenství skutečně vyléčen. Pro tento účel existovala ve vnitřním nádvoří jeruzalémského chrámu, v tzv. nádvoří žen, zvláštní místnost. Předpokládáme, že muži se vydali směrem do Jeruzaléma, aby je kněz zkontroloval, prohlásil za čisté a aby přinesli předepsanou oběť, jak se zmiňuje v Knize Leviticus: "Vezme dva bezchybné beránky a jednu bezchybnou jalovičku, tři desetiny efy jemné s olejem smísené mouky a log oleje na potravinovou oběť." (Lv 14, 10) Důležitou skutečností je, že tím, který je očistil, není kněz nebo oběť, ale samotný Boží Syn. Uzdravený Samaritán nepřinesl oběť zvířat v jerualemském chrámu, ale přinesl oběť chvály Bohu v Ježíši Kristu. On je novým chrámem, ve kterém se lidé klanějí Bohu v Duchu a v pravdě.

Prvenství Boží vůle

Někdy se ve společnosti argumentuje, že správně je to, na čem se shodne většina. Evangelijní případ ukazuje poměr 9: 1, a přece Ježíš prohlašuje za správný před Bohem postup jediného člověka, který byl k tomu ještě i cizinec (Samaritán). Boží slovo nám opět připomíná, že v životě se nemáme řídit pravidlem, co si přeje nebo jak se chová většina, ale jaká je Boží vůle a co je správné v Božích očích.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 11. 10. 2019 naleznete zdeaschenputtel, CC0 Public Domain, pixabay.com

Sdílet

Související články:
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 12. 10. 2019 | 1393 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (996 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (725 hl.)
 
Je to bláznovství (731 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (781 hl.)
 
Dost se o to zajímám (980 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (785 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (686 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5684
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace