Zajímavé...

Neděle všech nedělí (cykl. C)

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com Evangelijní úryvek velikonoční neděle Pánova zmrtvýchvstání (Jan 20, 1- 9), která se nazývá "Neděle všech nedělí", přibližuje první reakce žen a apoštolů na Ježíšův prázdný hrob.

Ve vyprávění o prázdném hrobě se jednotlivá evangelia od sebe v detailech liší, avšak v podstatném poselství jsou jednoznačná. Zdůrazňují Ježíšovo vzkříšení na místě jeho smrti v hrobě. V Ježíšově případě nejde o oživení mrtvého člověka a jeho návrat do běžného života, jak to bylo v případě vzkříšení Jariovyj dcery, Naimského mládence nebo Lazara.

Svědectví ženy

Všechna evangelia uvádějí, že ve velikonoční ráno - v první den týdne - přišly ženy jako první k hrobu. Kdyby evangelní příběhy o Ježíšově vzkříšení byly vymyšleným příběhem, určitě by jejich autoři nezvolili ženy za hlavní svědky. V židovském prostředí se totiž svědectví ženy nepovažovalo za důvěryhodné a její svědectví nemohly být použity u soudu. Evangelista Jan uvádí, že Marie Magdaléna přišla za učedníky, aby jim oznámila, že kámen je od hrobu odvalený a hrob je prázdný. Tato samotná zpráva ještě nic neříká o vzkříšení. Důvody prázdného hrobu mohly být různé - Marie Magdaléna si mohla zaměnit hrob, Ježíšovo tělo mohl někdo odnést apod. Víra ve vzkříšení není v evangeliích tak automatická, jak nám nejednou automaticky vyplývá z 2000 letého ohlašování. Nakonec to vyjadřují i ​​samotná slova Magdaleny: "Odnesli Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili." (Jan 20, 3) Také Marie Magdaléna projde touto novou zkušeností s oslavenou přítomností Krista, když si ho nejdříve zamění za zahradníka a až po Ježíšových slovech ho poznává jako vzkříšeného Pána (srov. Jan 20, 11 - 18)

Vnímavost milovaného učedníka

Druhá část nedělního úryvku (Jan 20, 3-9) hovoří o tom, jak dva učedníci šli ověřit skutečný stav věci. Běh dvou učedníků, z nichž milovaný učedník předběhl Petra a přišel k hrobu první, se stalo předmětem různých domněnek. Běh není v tomto vyprávění to nejdůležitější. Důležitou je rozdílná reakce dvou učedníků. Zatímco o milovaném učedníkovi evangelista řekne: "Viděl a uvěřil" (Jan 20, 8), o Petrovi neuvádí nic, co by říkalo, že i on uvěřil. Dokonce z Lukášova evangelia známe Petrovu reakci: "Peter vstal a běžel ke hrobu. Když se nahnul dovnitř, viděl tam jen pruhy plátna. I vrátil se domů a divil se, co se stalo." (Lk 24, 12) Podle některých biblistů milovaný učedník uvěřil, protože viděl pečlivě naskládané plachty, což protiřečilo mínění, že Ježíšovo tělo ukradli. Zloději by neztráceli čas rozbalováním a důsledným skládáním pohřebních plachet. Ale proti tomu stojí námitka, že i Petr a Marie Magdaléna viděli totéž a nepřivedlo je to hned k víře. Klíčem k vysvětlení jsou slova evangelisty Jana: "Ještě totiž nechápali Písmo, že má vstát z mrtvých." (Jan 20, 9) Dalším klíčem k pochopení je příběh o vzkříšení Lazara, o kterém čteme v 11. kapitole jeho evangelia. Je to poslední - sedmé Ježíšovo znamení v Janově evangeliu, které má jasný odkaz na velikonoční události Ježíše Krista. Při svém vzkříšení Lazar vyšel z hrobu, "nohy a ruce měl ovinuté plátnem a tvář obvázanou šátkem. Ježíš řekl: "Rozvažte ho a nechte odejít!" (Jan 11, 44) Lazar se vrátil zpět k pozemskému životu a opět poté zemřel. V protikladu se vzkříšením Lazara milovaný učedník v Ježíšově hrobě poznává, že Ježíš nechal v hrobě tyto dvě pohřební plachty a byl vzkříšen pro věčný život.

Nová perspektiva pro nás

Ježíšovým zmrtvýchvstáním se otevírá nová perspektiva, která překračuje lidské dimenze a lidské možnosti. Přestože jde o největší Boží dílo, uskutečňuje se v konkrétním čase a prostoru lidských dějin. Jde tedy o nadpřirozený Boží zásah, ale jeho součástí je lidská přirozenost. Proto v novozákonních textech zaznívá přesvědčení, že tak, jak Bůh oslavil svého Syna, jednou oslaví i nás: "Když ve vás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha, který přebývá ve vás." (Řím 8,11) To je naše skutečná naděje, kterou nám dává Bůh ve svém Synu Ježíši Kristu.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 20. 4. 2019 naleznete zdeTajemství růžence:


JEŽÍŠ, který na hoře proměnění zjevil svou slávu
- 10 rozjímání k 1. tajemství slavného růžence


http://fatym.com/view.php?nazevclanku=jezis-ktery-z-mrtvych-vstal-10-rozjimani-k-1-tajemstvi-slavneho-ruzence&cisloclanku=2016030137


public domain, cs.wikimedia.org

Sdílet

Související články:
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 21. 04. 2019 | 1379 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (539 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (367 hl.)
 
Je to bláznovství (395 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (408 hl.)
 
Dost se o to zajímám (518 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (410 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (355 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 2992
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace