Zajímavé...

Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou

Bible Boží slovo je nevyčerpatelný pramen. Nedělní evangelium o setkání Ježíše se Samaritánkou nabízí mnoho podnětů pro náš duchovní život. Nabízím ještě některé pohledy na nedělní evangelium spolu se vzpomínkou a fotkami na místo, kde se biblický příběh odehrál.

Při čtení Janova evangelia můžeme vnímat oblíbený způsob tohoto evangelisty, který poselství Pána Ježíše ukládá do dvou vrstev. První vrstva je běžná, hovorová. Druhá vrstva jde hlouběji, je duchovní. Jde o hluboká témata, ne plytká a povrchní. Ježíš začíná nejdříve z této viditelné, běžné roviny, kterou Samaritánka vnímá a rozumí jí. Ale nezůstává na povrchu. Pro ženu je obtížné přejít do té hlubší duchovní roviny. Jak těžko nám napadne mluvit uvažovat duchovně.

Spása pro každého

Mnoho Židů na cestě z Galileje do Jeruzaléma, kam chodívali na svátky, a potom zpět, zvolilo delší trasu, která vedla kolem řeky Jordán, aby se vyhnuli Samaritánským městům a vesnicím. Jestli evangelijní úryvek začíná tvrzením, že Ježíš na své cestě do Galileje "musel projít přes Samaří,/i>" (Jan 4, 4), nešlo o geografickou nezbytnost. Co to pak ale znamená?

Výraz "musel projít přes Samaří" má teologický význam. Kristovo poslání je přinést Boží spásu všem bez rozdílu - Židům, pohanům, Samařanům ... Vzpomeňme si na situaci, kdy v Lukášově evangeliu Pán Ježíš říká hlavnímu celníkovi v Jerichu: "Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě."(Lk 19, 5) Skutečně musel? Řecké sloveso "déi" překládáme "je třeba, muset" a v Lukášově evangeliu i v našem úryvku vyjadřuje "Boží zájem". Boží Syn "musí" procházet přes Samaří, neboť přináší spásu a chce zachránit každého člověka. Z Božího plánu spásy nikdo není vyloučen. To, co vidíme na Ježíši, dělejme i my.

Potřebný přerod

V závěru nedělního úryvku evangelista Jan konfrontuje postoj Samaritánky s učedníky. Zatímco žena poznala Krista, jako pravý nápoj, učedníci ještě potřebují dále růst ve své víře, aby poznali Božího Syna jako pravý pokrm. Zůstávají stále na té první úrovni materiálního chápání. V této souvislosti se jejich klíčový přerod uskuteční v 6. kapitole Janova evangelia, kde Pán Ježíš mluví o sobě jako o živém chlebu, který sestoupil z nebe (Jan 6, 51). Tehdy ho mnozí jeho učedníci opustili. Na Kristovu otázku Dvanácti "I vy chcete odejít?" (Jan 6, 67). odpovídá Petr nádherným vyznáním: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Boží Svatý./i>" (Jan 6, 68 - 69) Je to podobné vyznání, jako nyní udělala Samaritánka.

Zkušenost víry

Celý evangelijní úryvek končí slovy: "Už věříme nejen pro tvé slovo, ale sami jsme slyšeli a víme, že to je opravdu Spasitel světa." (Jan 4, 42) Samaritánka se stala Ježíšovou apoštolkou. Zvěstovala svým spoluobčanům Mesiáše. Vidíme jistou podobnost s Marií Magdalenou, která oznámila apoštolům Pánovo zmrtvýchvstání. Ve východních církvích je Samaritánka uctívána jako svatá mučednice pod jménem Fotini (z řeckého slova fos = světlo, slovanská forma Svetlana). I my vděčíme za dar víry lidem, kteří nám ukázali na Krista se slovy: To je Mesiáš, On je pramenem živé vody. Samaritánka vyprávěla svou zkušenost víry. Zkušenost víry se dá vyprávět, avšak nelze přenést. Nelze víru odžít za druhého. Je důležité, abychom my sami přesvědčili o důležitosti víry v našem životě.

Otec Justin

Na závěr jedno osobní vyznání. Když přicházím do Svaté země a dovolí mi to okolnosti, vždy rád zajdu do města Nablus. Stojí tam řecký pravoslavný chrám, v jehož podzemí se uchovává Jakubova studna s hloubkou 41 metrů.

Jejím strážcem je pravoslavný kněz otec Justin, kterého osobně znám od dob svých studií v Izraeli v letech 2000 - 2004.

  Otec Justin se narodil v roce 1941 na řeckém ostrově Ikaria. V roce 1960 přišel do Svaté země a od roku 1980 působí v Nábulusu. Jeho předchůdce, otce Filumenosa, zabili v roce 1979. Dnes je uctíván v pravoslavné církvi jako svatý. Současný kostel začali stavět v roce 1908. Poškodilo ho zemětřesení v roce 1927 a zůstal nedokončený. Navzdory mnoha obtížím a fyzickým útokům, ba dokonce tankovému ostřelování, nakonec v roce 1998 dostal otec Justin dovolení a garance od palestinské samosprávy na dokončení nynějšího kostela, což se mu po mnoha útrapách skutečně podařilo.

Tento kněz drobné postavy, ale velkého entuziasmu, vlastníma rukama napsal ikony, které zdobí celý chrám. Když se ho zeptáte, kolik křesťanů žije v Nábulusu, zvedne jeden palec na ruce a řekne: "Já sám." V chrámu se uctívá relikvie svaté Fotini. Na nádvoří u vchodových dveří chrámu má otec Justin již připravený vlastní hrob i s mozaikou, na níž je vyobrazena jeho podobizna.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek ze 14. 3. 2020, ve kterém najdete i fotografie autora je zde

Frantisek Kryspin 1841-1870 - Promeneni Pane, CCOSdílet

Související články:
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 16. 03. 2020 | 959 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1043 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (752 hl.)
 
Je to bláznovství (759 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (809 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1026 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (815 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (722 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5926
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace