Zajímavé...

Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Lk 23, 35 - 43), která je slavností Krista Krále a poslední nedělí tohoto liturgického roku, nabízí scénu z ukřižování, když Ježíš slibuje ráj kajícímu lotrovi.

Nad Ježíšem byl nápis: "To je židovský král" (Lk 23, 38) Titul, který naznačuje dva přístupy k Tomu, na kterého se vztahuje.

Posměch i adorace

Vojáci se mu posmívali: "Zachraň se, když jsi židovský král!" (Lk 23, 37) Vyzývají Krista, aby uplatnil svou moc, aby ji využil pro sebe. Kající lotr na kříži prosí: "Ježíši, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého království." (Lk 23, 42) Lotr má hlubokou víru, že umírající muž vedle něho je skutečný Král a s důvěrou ho prosí o slitování a milosrdenství, které může udělit jedině Bůh. Obrací se na Božího Syna jménem - "Ježíši", což v překladu znamená "Bůh je spása".

Ve své odpovědi mu Ježíš slibuje ráj, tzn. původní nevinnost. Evangelista Lukáš uvádí ve 3. kapitole svého evangelia rodokmen Ježíše Krista. Na rozdíl od evangelisty Matouše, který začíná od Abraháma, Lukáš začíná od Krista a jde až k Adamovi, o kterém uvádí, že byl od Boha (srov. Lk 3, 38). Kříž je stromem života, ze kterého přichází život pro všechny, kteří věří v Božího Syna. Nový Adam na dřevě kříže svou poslušností Otci vrací nevinnost, kterou první Adam ztratil v ráji neposlušností vůči Otci. Kristus svou smrtí na kříži znovu otevírá brány ráje. Tento svět nejednou zpochybňuje a posmívá se z Kristu a z víře v něj. Avšak svět nám nikdy nedá rozhřešení, nikdy nedá pravý pokoj naší duši. Ten dává pouze skutečný Král, kterým je Kristus.

Zachraň se

Na začátku veřejné činnosti se zmiňuje Kristovo pokušení, při kterém ho ďábel vyzve: "Pokud jsi Boží Syn, vrhni se odtud dolů, vždyť je psáno: »Svým andělům dá o tobě příkaz, aby tě chránili,« a »vezmou tě na ruce, abys nenarazil nohou o kámen«." Ježíš mu odpověděl: "Je řečeno: »Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.«" (Lk 4, 9 - 12)

Posměch a výzva "zachraň se", která zaznívá při Ježíšově ukřižování z úst předních mužů, římských vojáků a jednoho z lotrů, je opět ďábelské pokušení použít božskou moc ve svůj vlastní prospěch, tzn. nedůvěřovat nebeskému Otci a spolehnout se na vlastní síly. Jako při pokoušení na poušti, i teď to Kristus odmítá. Tomuto pokušení jsou křesťané vystaveni během celých dějin - odmítnout Boha a spoléhat se na vlastní síly. Na první poslech jde o ušlechtilý důvod - zachránit si život. Známe však slova Pána Ježíše, které řekl během svého působení a kterým zůstal věrný i v okamžiku smrti: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezme každý den svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo ztratí svůj život pro mne, zachrání si ho. Vždyť co prospěje člověku, kdyby i celý svět získal, a sám sebe ztratí nebo poškodil ?! " (Lk 9, 23 - 25) Skutečná záchrana života je v jeho pozbývání pro Krista.

Uprostřed výsměchu

Evangelista používá dvě slovesa, kterými vyjadřuje pošklebování ukřižovanému Kristu. Jde doslova o zesměšňování ze strany předních mužů (exemyktérizon) a vojáků (enepáixan). Podání octa sice někteří odborníci vysvětlují, jako otupení smyslů, a tedy zmírnění bolesti, ale jiní biblisté (např. Raymond Brown) ho interpretují jako gesto výsměchu vojáků, kteří kyselé víno (ocet) podávají Ježíši jako posměšný dar Kristu, židovskému králi.

Nakonec o jednom z lotrů se evangelista zmiňuje, že se rouhal (eblasfémei) ukřižovanému Pánu. Rouhání je hřích proti samotnému Bohu. Jde o slova, v nichž chybí úcta vůči Bohu a zneužívá se Boží jméno. Jsou to vyjádření plné nenávisti, kterými člověk mluví o Bohu špatně (srov.KKC, bod 2148). Jak na to všechno reaguje Kristus? Nezavrhuje, nesoudí, odpouští, modlí se a dává svůj život za všechny. Ježíš Kristus je skutečný Král na kříži.

Trpící nevinný

Žádný evangelista nevěnuje bližší pozornost popisu ukřižování. Možná proto, že v římských dobách byl tento mimořádně krutý trest smrti známý. Nicméně myslím, že mnohem závažnějším důvodem je, že evangelisté chtěli upozornit čtenáře na duchovní význam Kristovy oběti. V Lukášově vyprávění o Ježíšově umučení se zvlášť zdůrazňuje jeho odpuštění těm, kteří ho ukřižovali. Lukáš tím poukazuje na celkový přístup Božího Syna během celého jeho veřejného působení. Nevinný Kristus umírá prosíc Otce o odpuštění pro své odpůrce. Evangelista představuje svým čtenářům Ježíšovu smrt jako mučednictví spravedlivého a vzor k následování. Ještě i na kříži Kristus myslí a modlí se za druhé.  


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 22. 11. 2019 naleznete zdemaxmann, CC0 Creative Commons, pixabay.com

Sdílet

Související články:
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 24. 11. 2019 | 1421 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1043 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (752 hl.)
 
Je to bláznovství (759 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (809 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1026 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (815 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (722 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5926
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace