Zajímavé...

Kdo zhřešil?

Bible Po prvním zamyšlení k evangelijnímu úryvku Čtvrté postní neděle (Jan 9, 1 - 41) o uzdravení slepého nabízím ještě některé podněty.

Jan neoznačuje Ježíšovy mocné skutky výrazem "zázraky", jak to dělají ostatní evangelisté, ale používá výraz "znamení". Chce tím ukázat, že čtenář nemá zůstat jen u otázky, jakým způsobem se stal zázrak, ale co znamená, tzn. jaké je jeho poselství. U Janova popisu znamení doporučuji se více než na samotný skutek zázraku soustředit na rozhovory, reakce účastníků na Ježíšovo jednání, komentáře evangelisty, které událost provázejí. V nich totiž Jan často podává poselství dané události, kterým není jen popsat, co se stalo, ale proč se to stalo a co to znamená pro čtenáře.

Typologie lidských postojů

Co je posláním příběhu o uzdravení slepce? Je v něm třeba hledat více než jen uzdravení, kterému v dlouhém příběhu (41 veršů) jsou věnovány pouze dva verše (Jan 9, 6 - 7). V našem evangelním úryvku máme několik dialogů a právě v nich tkví podstata poselství.
Jde o rozhovory:
* Ježíš a učedníci,
* Ježíš a slepec,
* uzdravený slepec a sousedé,
* slepec a židovské autority,
* rodiče a židovské autority,
* uzdravený slepec a židovské autority,
* uzdravený slepec a Ježíš,
* Ježíš a židovské autority.

Některé rozhovory jsou mělké, například sousedy slepce zajímá pouze to, jak nastalo uzdravení. Je to na způsob senzace, která bohužel nejednou charakterizuje i naši dobu a náš vztah k víře.

* Učedníci se Ježíše ptají na jednu ze zásadních otázek lidstva - původ a důvod zla ve světě.
* Rodiče uzdraveného představují tajné křesťany, kteří mají obavu veřejně se přiznat ke Kristu. Bojí se reakce okolí. Někdy je nazývá "kryptokřesťané" a nechybí ani v našem okolí.
* Pak jsou zobrazeny židovské autority. Mají za sebou sílu instituce. Pohrdají druhými a cítí se majiteli pravdy. Italský biblista Massimo Grilli uvádí, že pro ně prostitutka musí zůstat prostitutkou, celník hříšníkem, slepec od narození navždy slepým ... Právě to způsobuje, že zůstávají ve slepotě srdce.
* A pak je tu uzdravený slepec, který uznává vlastní bídu, ale je otevřený pro Krista. Klade otázky, nebojí se polemizovat s názory jiných a hledá pravdu. Pod vlivem Krista s tělesným zrakem získává dar víry.

V těchto dialozích je zaznamenána polemika židovství, pohanství a raného křesťanství ohledně identity Ježíše z Nazareta. Je to jen obyčejný člověk nebo možná prorok, Boží muž? Křesťanství odpovídá jednoznačně: Je to Boží Syn.

Avšak v těchto rozhovorech můžeme najít i typologii postojů naší doby ke Kristu. Ve kterých jsme se poznali my sami?

Původ zla

V pohledu na dialogy dnešního evangelia se chci zastavit u první scény - rozhovoru Ježíše s učedníky. Dělám to i z toho důvodu, že v tíživé situaci šířícího se viru a obav, který (nejen) na Slovensku vyvolává, jde o aktuální téma.

Otázka učedníků představuje jednu z nejtěžších otázek, kterým se lidstvo trápí od začátku své existence - původ zla. Obracejí se s ní na Boha, co dělá člověk každé doby, když se ocitne v obzvláště náročné, ba až neřešitelné životní situaci.

Když učedníci vidí slepého od narození, ptají se Krista: "Rabbi, kdo zhřešil ..., že se narodil slepý?" Učedníci už znají i odpověď, kterou nabízejí svému Učiteli: a) on; b) jeho rodiče. Jak jednoduché, stačí zakroužkovat: a - b.

Tato otázka vystihuje i aktuální dění u nás. Kdo zhřešil, že se po světě šíří nebezpečí viru? Ani dnes nechybí "odborníci" s hotovými odpověďmi, stačí zakroužkovat. Ptejme se sami sebe, zda nepřicházíme k druhým s již předem připravenými schématy, s předsudky. Když pro ně máme předem připravené odpovědi, aniž jsme je poslouchali.

Zjevit Boží skutky

Nikdo nepochybuje, že bolest, nemoc a smrt je zlom. Pán Ježíš překvapí vlastní učedníky, když odmítá jejich navrhovaná řešení a nepřijímá ani jednu z možností: "Nezhřešil ani on ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky." (Jan 9, 3) Pán Ježíš vybízí k pohledu na tyto skutečnosti z jiného pohledu, z pohledu víry a důvěry v Boha. Ve Starém zákoně se Bůh zjevoval Izraelitům v oblačném sloupu, když je vedl z egyptského otroctví. Mojžíšovi se zjevil na hoře Sinaj v oblaku a později v Stánku setkání.

Novozákonní texty nám říkají, že Ježíš Kristus je tímto viditelným zjevením se Boha mezi lidmi. Známe slavnost "Zjevení Páně" tzv. Epifanie, když mudrci poznávají v dítěti Ježíše Krista. O co tedy Pán Ježíš žádá své učedníky? Boží skutky nejsou trestem za hřích. Situace člověka se může stát "místem", kde Bůh zjeví své skutky, svou dobrotu, svou lásku, svou blízkost. Ježíš v odpovědi pokračuje: "Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den." (Jan 9, 4) Všimněme si množné číslo "musíme jednat", tzn. Ježíš není sám, ale zve do této spolupráce své učedníky. Není v našich silách odstranit všechno zlo, ale můžeme být jako Kristus a spolu s ním vždy stát na straně dobra.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 21. 3. 2020 naleznete zde

foto:Toby Hudson, CC BY-SA 3.0, sk.wikipedia.orgSdílet

Související články:
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 21. 03. 2020 | 914 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1043 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (752 hl.)
 
Je to bláznovství (759 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (809 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1026 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (815 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (722 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5926
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace