Zajímavé...

Kdo je Ježíš Kristus pro mě?

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Lk 9, 18 - 24) hovoří o Petrově vyznání Kristova božství. Ježíš poukazuje na podstatné důsledky, které vyplývají z tohoto vyznání pro život křesťana.

Úryvek můžeme zařadit mezi tzv. "Vyznání" Krista. Při Ježíšově křtu a při proměnění na hoře je to Bůh Otec, který prohlásil, že Ježíš z Nazareta je jeho milovaným Synem. Petrovo vyznání můžeme spolu se svoláním římského setníka pod křížem zařadit mezi vyznání ze strany lidí. V evangeliích jich není mnoho. Ježíšova pravá identita zůstává spíše nepoznaná nebo nesprávně vysvětlovaná. Mnohem častěji se setkáváme s otázkou jednotlivců nebo zástupu "kdo je to?", než s odpověďmi na tuto otázku. Proto už samotná skutečnost, že evangelista zachytil takto zřetelně formulované vyznání naznačuje, že událost hraje v rámci celého evangelia důležitou roli.  

Atmosféra modlitby

Lukáš zdůrazňuje Ježíšovu modlitbu na více místech svého evangelia: při křtu (3, 21); na poušti (5, 16); před volbou apoštolů (6, 12); při proměnění na hoře (8, 28 - 29); když učí apoštoly modlitbu Otčenáš (11, 1); v Getsemanech (22, 40 - 46) atd. I nedělní úryvek otevírá poznámka evangelisty: "Když se jednou Ježíš osamotě modlil" (Lk 9, 18) Evangelista naznačuje cestu pro nás. Pokud chceme skutečně znát Krista, musíme se s ním ztotožnit a to i s jeho častou a soustředěnou modlitbou k Otci. V Matoušově verzi této události Pán Ježíš říká Petrovi: "Blahoslavený jsi, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích." (Mt 16, 17) Uznání a vyznání Ježíše jako Božího Syna není výsledkem lidské spekulace, ale ovocem modlitby. Je dílem Ducha Svatého. V kapitolách o Ježíšově dětství (Lk 1 - 2) je to zřetelně vidět u Alžběty, která plná Ducha Svatého vyznává, že dítě, které nosí Maria pod srdcem, je Boží Syn; Duch Svatý zjevuje stařičkému Simeonovi, že dítě, které přinesli Josef a Maria do jeruzalémského chrámu, je Spasitel světa.

Mínění lidí

Evangelista Lukáš se vrací k identitě Krista, kterou už řešil Herodes Antipas, syn Heroda Velikého, tetrarcha - správce Galileje: "Tetrarcha Herodes slyšel o všem, co se dělo, a byl v rozpacích, protože někteří říkali: "Jan vstal z mrtvých," jiní: "zjevil se Eliáš," zase jiní: "Vstal z mrtvých jeden z dávných proroků." Herodes řekl: "Jana jsem dal já stít. Kdo tedy je ten, co o něm slyším takové věci?" A chtěl ho vidět." (Lk 9, 7 - 9) Tato epizoda se závěrečnou Herodovou otázkou zazněla jen několik veršů před naším úryvkem. Tutéž trojici možných vysvětlení nyní zopakují Ježíši i jeho apoštolové: Jan Křtitel, Eliáš, jeden z dávných proroků. Lukáš tedy záměrně konfrontuje tato mínění lidí, aby ukázal že nejsou dostačující pro poznání Pána Ježíše. I v dnešní době jsme vystaveni pokušení, že osoba Ježíše Krista se stane produktem veřejného mínění.

Mínění panovníka

Z Lukášova evangelia se později dozvíme, že Herodes se skutečně setkal s Ježíšem Kristem v Jeruzalémě před Ježíšovým utrpením: "Když Herodes uviděl Ježíše, velmi se zaradoval. Už dávno ho toužil vidět, protože o něm slyšel, a doufal, že ho uvidí udělat nějaký zázrak. Mnoho se ho vyptával, ale on mu na nic neodpovídal. Stáli tam i velekněží a zákoníci a naléhavě na něho žalovali. Ale Herodes se svými vojáky jím pohrdl, udělal si z něj posměch, dal ho obléci do bílých šatů a poslal ho zpět k Pilátovi. V ten den se Herodes a Pilát spřátelili, neboť předtím žili v nepřátelství. (Lk 23, 8 - 11)  

Výsledkem setkání panovníka s Ježíšem Kristem je opovržení. Herodes toužil vidět zázrak, a ten mu Ježíš nepředvedl. V Herodovi se odráží postoj mnoha lidí současnosti. Tento svět dívá na Krista a jeho evangelium jako na show. Postaví Božího Syna na jeviště. Nechce, aby mu něco vyčítal jako Jan Křtitel Herodovi. Chce, aby ho zabavoval. Pokud ne, udělá si z něj posměch.

Skutečný učedník

Existuje vůbec nějaký způsob jak poznat Krista? Existuje nějaká možnost pro ty, kteří, jako apoštol Petr, přijali Ježíše jako Mesiáše, Spasitele? Druhá část nedělního úryvku nám podává vysvětlení. Jsou to Ježíšova jednoznačná slova: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi každý den svůj kříž a následuje mě." (Lk 9, 23) Co Ježíš předpověděl o sobě "Syn člověka musí mnoho trpět ...," neplatí jen pro něj, ale i pro každého, kdo se rozhodne následovat ho. Život křesťana je důsledné připodobnění se Kristu ve všem. Dnes se i u nás zdůrazňuje sociální rozměr Ježíšova poselství: Ježíšova pozornost k marginalizovaným, bídným, nemocným, starým ... Stačí jen tato redukce křesťanství na sociální produkt?

Samotný Ježíš Kristus nám říká, že nijak nestačí. Následovat Ježíše znamená kráčet jeho cestou kříže. Nestačí to udělat jednou, ale každý den. Tato skutečnost odlišuje Ježíšovy učedníky a učednice od všech ostatních. Je to kříž, ve kterém se odhaluje a dává poznat Boží Mesiáš.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 22. 6. 2019 naleznete zdeAd limina apostolorum

Sdílet

Související články:
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 23. 06. 2019 | 1634 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (996 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (725 hl.)
 
Je to bláznovství (730 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (781 hl.)
 
Dost se o to zajímám (979 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (785 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (686 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5682
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace