Zajímavé...

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část

Momentmal, CC0 Public Domain, pixabay.com Tento díl souboru otce Jiráska o eschatologii (rozdělený na 3 části) se zdánlivě poněkud vymyká tématu, jde o rozbor událostí ohledně fatimských zjevení. Na druhé straně se ta zjevení docela týkají posledních věcí, závěru dějin a proto k tomuto tématu patří...

Letos (rok 2017) si připomínáme sté výročí mimořádně významné události dějin Církve, zjevení P. Marie ve Fatimě. Mariánských zjevení znají dějiny stovky, snad až tisíce, většinou měly ale jen místní význam. Fatima má ovšem význam celosvětový a navíc to poselství je stále nanejvýš aktuální a i pro nás všechny velice důležité.

Zjevení v portugalské Fatimě začalo v roce 1916 trojím zjevením anděla desetileté Lucii, devítiletému Františkovi a sedmileté Jacintě. Po této duchovní přípravě docházelo každý měsíc od 13. května do 13. října 1917 ke zjevením Panny Marie. Dětem sice zpočátku nikdo nevěřil, zažily těžké chvíle a tvrdé výslechy, přece ale díky řadě mimořádných znamení a po důkladném teologickém šetření byla uznána Církví jako pravá. Zjevení ve Fatimě začala v době, kdy v Portugalsku vládl silný protináboženský duch, a křesťanství bylo pronásledováno. Fatimské události ovšem situaci zcela změnily a Portugalsko se vrátilo ke katolické víře.

Při prvním setkání anděl děti povzbuzoval k úctě k Bohu a naučil je tuto modlitbu: „Můj Bože, věřím v tebe, klaním se ti, doufám v tebe, miluji tě. Prosím tě za odpuštění pro ty, kteří v tebe nevěří, kteří se ti neklanějí, kteří v tebe nedoufají a tebe nemilují.

Při druhém setkání je velmi povzbuzoval k modlitbě a obětem za hříšníky. Řekl jim: „Ze všeho můžete učinit oběti. Nabízejte je Pánu k nápravě mnoha hříchů, které ho urážejí, a jako prosbu za obrácení hříšníků. Snažte se také o to, aby ve vaší vlasti zavládl mír. Jsem jejím strážným andělem, andělem Portugalska. A především přijměte utrpení, které vám chce Pán poslat.

Anděl strážný Portugalska, Castinçal, CC BY-SA 3.0, pt.wikipedia.org


Při třetím setkání anděl držel kalich a hostii, z níž do kalichu kapala Krev. Pak Nejsvětější svátost pustil a ona zůstala viset ve vzduchu. Anděl se svátosti poklonil, poklekl a děti naučil modlitbu: „Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, klaním se ti v nejhlubší úctě. Přináším ti oběť tvého drahocenného Těla, Krve, Duše a Božství našeho Pána Ježíše Krista, který je přítomen ve všech svatostáncích na celém světě, na usmíření za všechna pohanění, znesvěcování a za lhostejnost, která ho tak uráží. Pro nekonečné zásluhy jeho Nejsvětějšího Srdce a na přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie prosím tě za obrácení ubohých hříšníků.“ Potom dětem podal svaté přijímání se slovy: „Vezměte Tělo a Krev Ježíše Krista strašlivě uráženého nehodnými lidmi. Napravte jejich hříchy a utěšte svého Boha.

13. května 1917 pak děti poprvé spatřily zářící postavu Panny Marie. Lucie se jí mimo jiné ptala: „Dostanu se do nebe?“ Maria: „Ano, dostaneš, a Jacinta také“. „A František?“ „Také, ale budete se muset modlit ještě mnoho růženců.“ Lucie se ještě ptala na zemřelou Marii Neves. „Je už v nebi?“ Maria odpověděla: „Ano, je“. A Amélie, která zemřela ve 20 letech?“ „Bude v očistci až do konce světa. Chcete Bohu nabídnout, že budete snášet všechna utrpení, která vám hodlá seslat na odčinění hříchů, jimiž je urážen a jako prosbu za obrácení hříšníků?“ – „Ano, velice rádi“. – „Budete tedy velmi trpět, ale vaší útěchou bude milost Boží.“ A dodala: „Každý den se modlete růženec, abyste pro svět obdrželi mír a konec války.“ Děti pak byly zality nesmírným světlem, jako by byly ponořeny v Boha.

13. července Panna Maria ukázala dětem peklo. Viděly oceán ohně, v němž byli ponořeni démoni a duše zatracených. Ty byly naplněny hrůzou, beznadějí a bolestí. Pak řekla dětem:

Viděli jste peklo, kam jdou duše ubohých hříšníků. To k jejich záchraně chce Bůh ustanovit úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Budete-li dělat, co vám říkám, bude mnoho duší zachráněno a bude mír. Válka se chýlí ke konci. Jestliže však nepřestanete Boha urážet, začne za papeže Pia XI. další a ještě horší válka. Až spatříte noc ozářenou neznámým světlem, pochopte, že je to znamení, že Bůh chce potrestat svět za jeho zločiny válkou, hladem, pronásledováním Církve a Svatého otce. Aby se tomu zabránilo, přijdu a budu požadovat, aby Rusko bylo zasvěceno mému Neposkvrněnému Srdci a aby každou první sobotu v měsíci byla konána smírná svatá přijímání. Splníte-li mé přání, Rusko se obrátí a budete mít mír. Jinak Rusko rozšíří své bludy po celém světě a nastanou války a pronásledování Církve. Mnoho dobrých lidí bude umučeno, Svatý otec bude mnoho trpět a četné národy budou zničeny. Nakonec moje Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, to se obrátí a svět bude mít na určitý čas mír.

Během zjevení Panna Maria požádala, aby lidé při modlitbě růžence říkali po každém desátku: „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ Proroctví Matky Boží se bohužel naplnila, protože se lidé neobrátili k Bohu. R. 1938 se nad Evropou ukázala silná polární záře a pak začala hrozná světová válka.

Jacinta_marto_lucia_santos, public domain,  commons.wikimedia


Téměř nikdo dětem nevěřil, že vidí Matku Boží. Ona proto slíbila, že při posledním zjevení 13. října lidé v pravdivost zjevení uvěří. Ten den proto do Fatimy přišlo mnoho lidí, okolo 70.000. Byli nakonec svědky jednoho z největších divů celých dějin, tzv. slunečního zázraku. Ani tehdy lidé Pannu Marii neviděli, ale při začátku zjevení Lucie zavolala: „Podívejte se na slunce!…“ Vzápětí začala podívaná, se kterou nikdo nepočítal a na kterou žádný z přítomných po zbytek svého života nikdy nezapomněl. Přestalo pršet a mraky se rozestoupily… Slunce se objevilo v zenitu ve tvaru stříbrolesklého disku, který se, podobný ohnivému kolu začal velmi rychle otáčet. Zářil všemi barvami duhy a rozptyloval na všechny strany světelné skvrny a jiskry. Celá krajina, stromy, kameny, obloha i lidé, všechno se utápělo ve vlnách fialového, zeleného, červeného, žlutého a modrého světla. Potom se podivné „slunce“ na okamžik zastavilo. Nato se vše opakovalo znovu; hra světel a barev, nádhernější ohňostroj, než si kdo dovede představit. Slunce se najednou zcela odtrhlo od oblohy a řítilo se obrovskými skoky k Zemi. Poutníci klesli na kolena a prosili o slitování. Slunce se ale zastavilo ve svém pádu a vrátilo se zpět na své místo. Ohromení lidé navíc zjistili, že jejich oblečení předtím zmáčené a zablácené, je nyní suché, dokonce ani půda pod jejich nohama už nebyla rozblácená jako předtím.

Tento “Velký sluneční zázrak“ se snažili někteří odpůrci zpochybnit, prý to byl mimořádný jev v atmosféře. Jenže nikdy se nic podobného nestalo a navíc Matka Boží tento úkaz přesně předpověděla. Nebyla to ani nějaká davová sugesce. Stejný jev totiž viděli i lidé, kteří sem nepřišli, vše bylo viditelné v okruhu asi 40 kilometrů.

Fatima 13. října 1917, volné dílo, commons.wikimedia.org


Fatimská zjevení Panny Marie pronikají dějiny celého 20. století a ukazují lidstvu další cestu. Ještě před vypuknutím Říjnové revoluce ukazují na Rusko a na to, jakou mimořádnou roli sehraje v dějinách 20. století. Nebude-li slyšen hlas Matky Boží, bude Rusko šířit bludy po celém světě, bude vyvolávat války a pronásledování Církve. Není to pouze minulost. Komunismus sice padl u nás i v Rusku, ale ony revoluční ideje žijí dál. Dnes je vidíme ani ne tak v Rusku, ale především na Západě – to jsou ony neomarxistické liberální myšlenky, které chtějí zničit přirozenou rodinu, chtějí zničit tradiční společnost skrze nadvládu různých menšin, chtějí zrušit národní hranice, tradiční křesťanskou Evropu, otevřít dveře bezbřehé migraci. Současné USA i EU jsou těmito ničivými idejemi téměř zcela ovládnuté.

Panna Maria se zjevuje třem dětem především proto, aby obyvatele Fatimy i lidi celého světa upozornila, že Bůh opravdu existuje, že existuje svět andělů i démonů, že skutečně je nebe, očistec i peklo. Matka Boží varuje, že se ve světě povážlivě šíří zlo, že lidé již nepovažují zlé chování za hřích. Upozorňuje nás všechny na velký duchovní boj, který probíhá, boj mezi silami dobra a zla na tomto světě. Připomíná, že ještě není definitivně zlomena moc zla, se kterou musíme stále počítat. Naopak říká, že Boží nepřítel má stále dost sil na to, aby mnoho lidských duší oklamal a strhl na svou stranu, do záhuby, aby téměř ovládl celý svět před konečným vítězstvím Krista.

Ona velká moc zla byla tehdy velmi nápadná, v době končící hrozné 1. světové války, a je to zřejmé možná ještě více v dnešní době, která je dobou velkých zmatků, dobou terorismu, dobou, kdy lidé ještě více odmítají Boha a jeho přikázání, kdy si přivlastňují práva, která náleží pouze Bohu, právo rozhodovat o životě a smrti nevinných lidí, ať už nenarozených nebo vážně nemocných. Křesťanství bylo téměř vyhnáno z veřejného života a plnou silou se buduje společnost bez Boha.

Panna Maria ale nepředkládá pouze temné vize budoucnosti. Ano, ona zde varovala před další ještě horší válkou, ke které bohužel došlo, před komunismem a před novým pronásledováním Církve. Ona také pozitivně ukazuje cestu pro každého věřícího. Je to cesta modlitby, pokání, cesta obrácení srdcí, ukazuje, že obnovený člověk, ve kterém přebývá Boží Duch, se pak nemusí obávat ničeho. Maria říká: „Je třeba, aby se lidé napravili, aby prosili o odpuštění svých hříchů a přestali urážet našeho Pána, který je již urážen přes míru!“ Co to ale znamená: „ať už lidé neurážejí Boha?

Víme, že každý hřích je urážkou nejvýše dobrého Boha, je to naše vlažnost, náš nezájem o život s Bohem, o jeho milosti, které nám nabízí. Urážkou Boží je pak samozřejmě i každé jednání, které ubližuje lidem kolem nás, každý nezájem o toho, kdo potřebuje naši pomoc, každá nenávist, zloba, závist.

Maria ukazuje, že do nebe vede cesta úzká a strmá, že cestou do nebe je Kristův Kříž, a tedy že i my musíme jít cestou kříže. Máme trpělivě přijímat to všechno obtížné v tomto životě, konat pokání, nebát se překážek při plnění všech našich povinností. Matka Boží rozhodně odmítá představy „moderních katolíků“, podle nichž všichni přijdou do nebe, s hříchy si nemusíme dělat žádné starosti, vždyť Pán Ježíš nás už přece všechny zachránil. Ne, vyžaduje se naše spolupráce, naše nasazení, naše úsilí, v němž nás ale Pán vždy podpoří a posílí.

Fatimská zjevení nám také připomínají skutečnosti, které nám nejvíce pomohou na cestě k Bohu. Jsou to ty, které kdysi viděl ve svém snu už sv. Don Bosco. On viděl dva pilíře, o něž se může Církev opřít. Je to Eucharistie a Maria. Už anděl tedy děti učil, že musí prokazovat nejvyšší úctu Pánu Ježíši ve svátosti jeho Těla a Krve, v níž se on za nás obětuje a kterou nám nabízí jako pokrm na cestu životem. Pak je to mariánská úcta - v Matce Boží máme mocnou záštitu proti úkladům zla. Ona nás vyzývá k časté modlitbě růžence, který je oním řetězem, který má moc ďábla spoutat. Maria se zjevuje jako archa, bezpečné útočiště v každé situaci, je to zvláště její Neposkvrněné Srdce, které máme zvláště uctívat každou první sobotu v měsíci.

foto z http://praha.minorite.cz


Maria se na konci zjevení ve Fatimě ukazuje jako ona žena z Apokalypsy, žena oděná sluncem při onom slunečním zázraku. Jako by se naplňovala slova Písma: „Budou znamení na slunci, na měsíci a na hvězdách.“ Stal se takový zázrak, který se nestal za celé dějiny Církve. Nepochybně proto, aby bylo zřejmé, v jak závažné situaci se nachází náš svět. To vše nás tedy vyzývá, abychom se rozhodně postavili na stranu Krista a Matky Boží a bojovali onen dobrý boj za záchranu své duše i duší našich bližních. Využijeme-li to, co nám nebe nabízí, nemůžeme ten boj prohrát. Boží moc a Boží světlo je silnější než každé zlo a každá temnota.


P. Mgr. Jaroslav Jirásek, kněz Královéhradecké diecéze, 7. 5. 2017
(Na Fatym.com vyšlo 5. 10. 2018;
11. 5. 2020 - 1711 přečtení; 12. 10. 2020 - 2975 přečtení)

Z cyklu promluv již vyšlo:

Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie

Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně.

Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně

Eschatologie - o posledních věcech 4. - Smrt a osobní soud

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - peklo

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - očistec

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - události před koncem světa

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 1)

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a)

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b)

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 3.

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 - Druhý Kristův příchod a poslední soud

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13. - Nové nebe a nová země

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 14. - Reinkarnace

CrisG, CC0 Public Domain, pixabay.comSdílet

Související články:
Utvořte se mnou velkou síť lásky a záchrany po celém světě! (26.10.2020)
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (12.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (29.04.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (24.04.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (18.09.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 12. 10. 2020 | 3345 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1103 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (779 hl.)
 
Je to bláznovství (781 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (829 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1048 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (835 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (734 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 6109
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace