Zajímavé...

Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A)

Bible Evangelní úryvek této neděle (Jan 1, 29 - 34) podává svědectví Jana Křtitele o Ježíši Kristu jako o Božím Beránkovi.

Janovo evangelium zdůrazňuje, že Pán Ježíš představuje nejen naplnění židovského náboženství, ale jeho překonání. Jan to zdůrazňuje za pomoci starozákonních výrazů a obrazů, kterým Kristus dává nový význam (beránek, mana, voda, sobota, měděný had atd.)

Beránek Boží

Jan Křtitel mluví o Ježíši jako o velikonočním beránkovi, který snímá hříchy světa: "Když druhý den viděl, jak k němu přichází Ježíš, zvolal: »Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa.«" (Jan 1, 29) Krev beránka zachránila starozákonní židovský národ před záhubou v Egyptě (srov. Ex 12, 7). Dílo Pána Ježíše je novým exodem, ve kterém Bůh vyvedl svůj lid z otroctví na svobodu. Tento starozákonní obraz dosahuje ve čtvrtém evangeliu svého vrcholu naplnění v popisu Pánova umučení. Pravý Beránek zemře na kříži v době, kdy v jeruzalémském chrámu zabíjeli beránky na židovskou velikonoční večeři. Ježíš je novým nevinným Beránkem, který svou smrtí na kříži vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu.

Svědectví

  V porovnání s třemi dalšími evangelii je slovník Janova evangelia skromnější. Jan má oblíbené výrazy, na které klade důraz a které ve svém spise často opakuje: pravda, život, svět, sláva, znát, Duch, světlo, věřit. Mezi klíčová slova patří i svědectví, resp. vydávat svědectví. Svědectví vydává:

- Bůh Otec: "A sám Otec, který mě poslal, vydal svědectví o mně." (Jan 5, 37)

- Ježíš Kristus: "Přestože vydávám svědectví o sobě jen já sám, moje svědectví je pravdivé, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy však nevíte, odkud přicházím ani kam jdu."(8,14)

- Ježíšovy skutky: "Já mám větší svědectví, než je Janovo: skutky, které mi dal vykonat Otec." (Jan 5, 36)

- Jan Křtitel: "A já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Boží Syn." (1,34)

- Milovaný učedník: "To je ten učedník, který o těchto věcech vydává svědectví a toto napsal. A víme, že jeho svědectví je pravdivé." (21,24).

Evangelista Jan tímto způsobem dává odpověď těm, kteří čtou jeho evangelium v situaci, kdy už Ježíš není fyzicky přítomen v komunitách svých učedníků. Viera těchto věřících, mezi něž patříme i my, je založena na svědectví samotného Boha Otce, jeho Syna a skutků, které vykonal, Písma a svědectví těch, kteří se setkali s Pánem Ježíšem (Jan Křtitel, Tomáš, milovaný učedník atd.) Zatímco milovaný učedník vydal svědectví o krvi, tzn. o Ježíšově smrti na kříži, Jan Křtitel vydává svědectví o vodě, tzn. o Ježíšově křtu. Proč evangelista kladl důraz na toto svědectví?

Autentická víra

Janovo evangelium spolu se třemi Janovými listy a Apokalypsou patří mezi díla tzv. Janovská školy, která se vyformovala kolem postavy milovaného učedníka a opírala se o jeho svědectví. Koncem 1. století po Kr. vznikla uvnitř Janovské komunity polemika ohledně Ježíšova božství a lidství.

Vystoupili falešní učitelé, kteří nevyznávali Ježíše jako Božího Syna, který přišel v těle. Bylo třeba zachovat pravdu o Kristu a pouto jednoty. Proto autor Prvního Janova listu zdůrazňuje: "On je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus. Nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A Duch to dosvědčuje, protože Duch je pravda. Neboť jsou tři, co svědčí: Duch, voda a krev; a tito tři jsou zajedno." (1 Jan 5, 6 - 8) Na základě uvedených kritérií mají křesťané rozlišit autentičnost poselství a poslouchat evangelijní svědky, mezi něž patří i Jan Křtitel. Usilujme i my v našem životě víry rozpoznávat a rozlišovat, co se nám nabízí, jestli je to shodné s osobou a naukou Krista a Církve.

Číst v kontextu

Nedělní evangelijní úryvek je třeba číst v kontextu dalších událostí. Chci poukázat na zajímavou symboliku.

V 1. kapitole Janova evangelia, v první den zaznívá svědectví Jana Křtitele, že on není Mesiášem, přičemž odkazuje na Krista, který stojí mezi vámi, "kterého neznáte." (Srov. Jan 1, 19 - 20).
Následující den (tzn. druhý den) Jan Křtitel označuje Ježíše za Božího Beránka (srov. Jan 1, 29), což je náš nedělní úryvek.
Následující den (tzn. třetí den) dva z učedníků Jana Křtitele jdou za Ježíšem a stávají se jeho učedníky (srov. Jan 1, 35).
Následující den (tzn. čtvrtý den) Ježíš odchází do Galileje (srov. Jan 1, 43).
K tomu je třeba připočítat tři dny, kdy se koná svatba v Káně Galilejské (srov Jan 2, 1).
Dostaneme tak číslo sedm.
To znamená, že máme před sebou slavnostní týden, ve kterém zaznívá Janovo svědectví, uskutečňuje se povolání prvních učedníků a vše vrcholí v Káně na sedmý den, který je v biblickém chápání Božím dnem, dnem odpočinku a radosti.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek ze 17. 1. 2020 naleznete zde

maxpixels.net, CC0 Public Domain

Sdílet

Související články:
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 19. 01. 2020 | 1114 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1043 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (752 hl.)
 
Je to bláznovství (759 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (809 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1026 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (815 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (722 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5926
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace