Zajímavé...

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE BENEDIKTA XVI. K 28. SVĚTOVÉMU DNI MLÁDEŽE 2013 - druhá část

V následujícím článku přinášíme druhou část poselství Benedikta XVI. k 28 světovému dni mládeže v Riu de Janier.

Motto setkání:
„Jděte, získejte za učedníky všechny národy“ (srov. Mt 28, 19)


5. Získejte za učedníky!

Myslím, že jste vícekrát zakusili, jak je těžké vtáhnout vaše vrstevníky do života s vírou. Asi jste častěji viděli, že u mnoha mladých, zvláště v určitých fázích jejich života, existuje touha poznat Krista a žít hodnoty evangelia, ale je provázena pocitem nepatřičnosti a neschopnosti. Co dělat? Především vaše blízkost a vaše prosté svědectví mají být prostředkem, jímž se Bůh bude moci dotknout jejich srdce. Hlásání Krista se neuskutečňuje jen slovy, ale musí zahrnovat celý život a proměňovat se ve skutky lásky. Je třeba být evangelizátorem z lásky, kterou do nás vložil Kristus, a naše láska se tedy musí stále více připodobňovat té jeho. Musíme být stále pozornější vůči tomu, s kým se setkáváme, jako dobrý Samaritán, a musíme umět naslouchat, chápat a pomáhat, abychom toho, kdo hledá pravdu a smysl života, vedli do Božího domu, jímž je církev, kde je naděje a spása (srov. Lk 10, 29-37). Drazí přátelé, nezapomeňte, že první skutek lásky, který můžete vykonat pro bližního, je sdílet s ním zdroj naděje. Kdo nedává Boha, dává příliš málo! Ježíš přikazuje svým apoštolům: „Jděte, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal“ (Mt28, 19-20). Našimi prostředky pro „získávání učedníků“ jsou především křest a katecheze. To znamená, že lidi, které evangelizujeme, máme vést k setkání s živým Kristem, zvláště v jeho slově a ve svátostech. Tak v něho uvěří, poznají Boha a budou žít z jeho milosti. Chtěl bych, aby se každý zeptal: „Měl jsem někdy odvahu navrhnout křest mladým, kteří ho ještě nepřijali? Pozval jsem někoho na cestu objevování křesťanské víry?“ Drazí přátelé, nebojte se navrhnout svým vrstevníkům setkání s Kristem. Vzývejte Ducha Svatého a on vás povede, abyste stále více vstupovali do poznání Krista a do jeho lásky, a ukáže vám, jak být v předávání evangelia kreativní.

6. Pevní ve víře

Při těžkostech s posláním evangelizovat budete mít někdy pokušení, abyste řekli totéž co prorok Jeremiáš: „Ach Pane Bože, opravdu neumím mluvit, vždyť jsem dítě!“ Ale i vám Bůh odpoví: „Neříkej: ‚Jsem dítě,‘ neboť ke všem, ke kterým tě pošlu, půjdeš“ (Jer 1, 6 - 7). Když se cítíte nevhodní, neschopní a slabí pro hlásání a svědectví o víře, nemějte obavu. Evangelizace není naše iniciativa a nezávisí prvořadě na našich talentech, ale je důvěřivou a poslušnou odpovědí na Boží volání, a proto se nezakládá na naší síle, ale na té jeho. To zakusil i apoštol Pavel: „Poklad víry máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám“ (2 Kor4, 7). Proto vás vyzývám, abyste se zakořenili v modlitbě a ve svátostech. Autentická evangelizace se vždy rodí z modlitby a modlitba ji podporuje. Nejprve musíme hovořit s Bohem, abychom pak mohli hovořit o Bohu. V modlitbě odevzdáváme Pánovi osoby, k nimž jsme posláni, a snažně prosíme, aby se dotkl jejich srdce; prosíme Ducha Svatého, aby z nás učinil své nástroje pro jejich spásu; žádáme Krista, aby nám vkládal slova do úst a aby z nás učinil znamení své lásky. A prosíme za všeobecné poslání celé církve podle žádosti vyslovené Ježíšem: „Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“ (Mt 9, 38). Nalézejte v eucharistii zdroj svého života z víry a svého křesťanského svědectví a věrně se zúčastňujte na mši v neděli a kdykoli budete moci i během týdne. Pravidelně přistupujte ke svátosti smíření; je to vzácné setkání s milosrdenstvím Boha, který nás přijímá, odpouští nám a obnovuje naše srdce láskou. Neváhejte přijmout svátost biřmování, pokud jste ji ještě nepřijali, a pečlivě se na ni připravte. Spolu s eucharistií je misijní svátostí, protože nám dává sílu a lásku Ducha Svatého, abychom beze strachu hlásali víru. Povzbuzuji vás také, abyste vykonávali svátostnou adoraci; setrvat v naslouchání a v dialogu s Ježíšem přítomným ve svátosti se stává východiskem nového misijního nasazení.Půjdete- li po této cestě, sám Kristus vám dá schopnost zůstávat naprosto věrnými jeho slovu a poctivě a s odvahou o něm svědčit. Někdy se od vás bude vyžadovat důkaz vytrvalosti, zvláště tehdy, když Boží slovo vyvolá uzavřenost a odpor. V určitých oblastech světa prožívají někteří z vás utrpení, protože z důvodu nedostatku náboženské svobody nemohou veřejně svědčit o víře v Krista. A někteří již také zaplatili i cenou života za to, že patří k církvi. Vyzývám vás, abyste zůstali pevní ve víře s jistotou, že Kristus je v každé zkoušce vedle vás. On vám opakuje: „Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit a pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu“ (Mt5, 11-12).7. S celou církví

Drazí mladí, abyste zůstávali pevní ve vyznávání křesťanské víry tam, kam jste posláni, potřebujete církev. Nikdo nemůže svědčit o evangeliu sám. Ježíš vyslal své učedníky na misii společně: „Získejte za učedníky,“ říká jim v množném čísle. Své svědectví nabízíme vždy, jako členové křesťanského společenství, a naše poslání je oplodňováno společenstvím, jež žijeme v církvi; podle jednoty a lásky, kterou máme k sobě navzájem, nás poznají jako Kristovy učedníky (srov. Jan13, 35). Jsem Pánu vděčný za cenné evangelizační dílo, které vykonávají naše křesťanská společenství, naše farnosti a církevní hnutí. Plody evangelizace patří celé církvi: „Jiný zasévá, jiný sklízí,“ říkal Ježíš (Jan 4, 37). Co se toho týče, nemohu jinak než poděkovat za velký dar misionářů, kteří věnují celý svůj život hlásání evangelia až do končin země. Stejně tak Pánovi dobrořečím za kněze a zasvěcené osoby, plně se nasazující pro to, aby byl Ježíš Kristus hlásán a milován. Přeji si povzbudit mladé, kteří jsou Bohem povoláni, aby se s nadšením zaslíbili těmto povoláním: „Blaženější je dávat než dostávat“ (Sk 20, 35). Těm, kdo všechno opustí, aby se darovali jemu, slíbil Ježíš stonásobek a život věčný! (srov. Mt19, 29). Děkuji rovněž všem věřícím laikům, kteří se snaží svůj každodenní život všude, kde jsou – ať už v rodině nebo v práci – žít jako poslání, aby druzí Ježíše milovali, aby mu sloužili a Boží království rostlo. Mám na mysli především ty, kdo pracují v oblasti výchovy, zdravotnictví, podnikání, politiky a ekonomiky a v mnoha dalších prostředích laického apoštolátu. Kristus potřebuje vaše nasazení a vaše svědectví. Ať vám nic – ani těžkosti, ani neporozumění – nezabrání přinášet Kristovo evangelium na místa, kde se nacházíte. Ve velké mozaice evangelizace má cenu každý z vás!

8. „Tady jsem, Pane!“

Závěrem bych vás chtěl vyzvat, drazí mladí, abyste v hloubi sebe sama naslouchali Kristovu volání hlásat evangelium. Jak ukazuje velká Kristova socha v Rio de Janeiru, jeho srdce je otevřeno pro lásku ke všem bez rozdílu a jeho náručí je rozevřeno, aby přijalo každého. Vy buďte Ježíšovým srdcem a jeho náručím! Jděte svědčit o jeho lásce a buďte novými misionáři, oživovanými láskou a přijetím! Následujte příklad velkých misionářů církve jako František Xaverský a mnozí další. Na konci Světového dne mládeže v Madridu jsem požehnal některým mladým z různých kontinentů, kteří odcházeli na misie. Oni zastupovali množství mladých, v nichž se ozývají slova proroka Izaiáše a říkají Pánu: „Tady jsem, pošli mne!“ (Iz 6, 8). Církev má ve vás důvěru a je vám hluboce vděčná za radost a dynamiku, které přinášíte. Velkoryse používejte své talenty ke službě hlásání evangelia! Víme, že Duch Svatý se daruje těm, kdo se s pokorou v srdci dávají pro takové hlásání k dispozici. A nemějte strach; Ježíš, Spasitel světa, je s námi všemi po všechny dny až do konce světa (srov. Mt 28, 20)! Poselství, s nímž se obracím na mladé celé země, nabývá zvláštního významu pro vás, drazí mladí z Latinské Ameriky! Na 5. generální konferenci latinskoamerického episkopátu, která se konala v roce 2007 v Aparecidě, vyhlásili biskupové „celokontinentální misii“. Mladí, představující na tomto kontinentu většinu obyvatel, jsou důležitou a cennou silou pro církev i pro společnost. Vy tedy buďte prvními misionáři! Teď, když se Světový den mládeže vrací do Latinské Ameriky, povzbuzuji všechny mladé tohoto kontinentu: odevzdávejte svým vrstevníkům na celém světě nadšení vaší víry! Kéž Panna Maria, Hvězda nové evangelizace, která je vzývána také jako Naše Paní z Aparecidy a Naše Paní z Guadalupe, doprovází každého z vás při jeho poslání být svědkem Boží lásky. S obzvláštní láskou všem uděluji své apoštolské požehnání.
Sdílet

Související články:
WYD Panama - naše fotozpravodajství - 5 (30.01.2019)
WYD Panama - naše fotozpravodajství - 4 (27.01.2019)
WYD Panama - naše fotozpravodajství - 3 (25.01.2019)
WYD Panama - naše fotozpravodajství - 2 (23.01.2019)
WYD Panama - exkluzivní fotozpravodajství (21.01.2019)
Kříž a ikona SDM v Poznani (15.04.2014)
33 - zajímavá myšlenka z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (23.07.2013)
32 - zajímavá myšlenka z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (22.07.2013)
31 - zajímavá myšlenka z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (21.07.2013)
30 - zajímavá myšlenka z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (20.07.2013)
29 - zajímavá myšlenka z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (19.07.2013)
28 - zajímavá myšlenka z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (18.07.2013)
27 - zajímavá myšlenka z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (17.07.2013)
26 - zajímavá myšlenka z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (16.07.2013)
25 - zajímavá myšlenka z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (15.07.2013)
24 - zajímavá myšlenka z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (14.07.2013)
23 - zajímavá myšlenka z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (13.07.2013)
22 - zajímavá myšlenka z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (12.07.2013)
21 - zajímavá myšlenka z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (11.07.2013)
20 - zajímavá myšlenka z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (10.07.2013)
19 - zajímavá myšlenka z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (09.07.2013)
18 - zajímavá myšlenka z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (08.07.2013)
POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE BENEDIKTA XVI. K 28. SVĚTOVÉMU DNI MLÁDEŽE 2013 (07.07.2013)
17 - zajímavá myšlenka z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (07.07.2013)
Zajímavé myšlenky z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (06.07.2013)
Zajímavé myšlenky z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (05.07.2013)
Zajímavé myšlenky z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (04.07.2013)
Zajímavé myšlenky z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (03.07.2013)
Zajímavé myšlenky z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (02.07.2013)
Zajímavé myšlenky z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (01.07.2013)
Zajímavé myšlenky z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (30.06.2013)
Zajímavé myšlenky z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (30.06.2013)
Zajímavé myšlenky z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (29.06.2013)
Zajímavé myšlenky z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (29.06.2013)
Zajímavé myšlenky z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (28.06.2013)
Zajímavé myšlenky z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (28.06.2013)
Zajímavé myšlenky z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (27.06.2013)
Zajímavé myšlenky z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (27.06.2013)
Zajímavé myšlenky z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (26.06.2013)
Zajímavé myšlenky z poselství Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013 (26.06.2013)
23. Diecézní setkání mládeže v Brně - Mons. Vojtěch Cikrle - 23. 3. 2013 (04.03.2013)
Světové setkání mládeže MADRID 2011 - mladí neváhejte!!! (18.07.2011)
Některé informace ke Světovým dnům mládeže v Madridu (07.03.2011)
Časopis Budoucnost Církve 1/2011 (07.03.2011)
POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K XXV. SVĚTOVÉMU DNI MLÁDEŽE (22.03.2010)
| Autor: Dana Tichá | Vydáno dne 09. 07. 2013 | 4553 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace